Maahanmuuttajatyömme hankkeissa teemme työtä vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Työmme tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Vuosittain työllämme tavoitamme noin 1 800 nuorta ja huoltajaa.

Tällä hetkellä meillä pyörii viisi hanketta, joista osa toimii pääkaupunkiseudulla ja osa Tampereella. Hankkeiden teemoina ovat koulutus, työelämä, vapaa-aika, vaikuttaminen, vapaaehtoistyö sekä luontosuhde. Hankkeiden kestot vaihtelevat yhdestä tapaamiskerrasta kokonaiseen vuoteen.

Lue alta lisää hankkeistamme ja katso, löytyisikö joukosta kokonaisuus joka sopisi juuri teille!

Tutustu hankkeisiimme

Kolme henkilö kadulla. Yhdellä kädessä kyltti, jossa lukee "Minulla on ääni."

Hankkeemme vahvistaa eritaustaisten nuorten kiinnostusta vaikuttaa vapaaehtoisuuden kautta yhteiskunnan ja maailman rakentumiseen. Kurssilla vahvistamme nuorten osallisuuden tunnetta, vähennämme yksinäisyyttä ja eriytyneisyyttä sekä tarjoamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä: 15–20-vuotiaat, eritaustaiset nuoret.

Missä ja kenen kanssa? Hanke toteutetaan pääkaupunkiseudun kouluissa koulupäivän aikana. Hanke soveltuu peruskoulun ylimmille luokille, perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokka), lukioon ja ammattiin valmistaville luokille ja lukioon. Kokonaisuus tukee kaikkia lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa kuvattuja laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

Miten? Hanke sisältää nuorille suunnatun vapaaehtoistyön koulutuskokonaisuuden, joka koostuu kolmesta osasta: harjoitepohjaisesta teoriaosuudesta, nuorten projektityöskentelyosuudesta sekä opitun reflektoimisesta ja sen hyötyjen pohtimisesta oman tulevaisuuden näkökulmasta. Projektiosuudessa nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan vapaaehtoistyön kokeilun ja näin ollen saavat heti ensimmäiset vaikuttamisen kokemuksensa.

Kesto: Hankkeen voi toteuttaa eripituisina versioina, yleensä 3–10 tapaamisen kokonaisuuksina. Räätälöimme kokonaisuuden pituuden oppilaitoksen toiveiden mukaisesti!

Rahoittaja: Etelä-Suomen eluehallintovirasto (AVI), 2019–2021

Mikäli olet kiinnostunut kokonaisuudesta luokallesi tai ryhmällesi, ole rohkeasti yhteydessä Susanna Salmijärveen.

Voimanaisissa keskitymme Suomeen muuttaneiden tyttöjen osallisuuden edistämiseen ja kotoutumisen tukemiseen vahvistamalla äitien ja tyttöjen sukupolvisuhteita sekä tietoja ja taitoja vertaistuen, asiantuntijatapaamisten ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Kohderyhmä: Suomeen muuttaneet 10–16-vuotiaat tytöt ja heidän äitinsä.

Missä ja kenen kanssa?: Pääkaupunkiseudulla kouluajan ulkopuolella.

Miten?: Tuemme tyttöjen ja heidän äitiensä arkea kolmen teeman kautta: oppiminen, päätöksenteko ja vaikuttaminen. Toimintamuotoina ovat viikoittain kokoontuvat ryhmät, Tyttöjen ja naisten verkosto, asiantuntijatapaamiset, työpajat, vierailut, retket ja leiri.

Kesto: Ryhmän kesto on yksi lukukausi, noin 4-5 kk.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA , 2022.

Mikäli kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä Anna Albekoğluun.

Kaksi henkilöä Planin paidat päällä pitää esitelmää yleisölle.

Hanke vahvistaa Suomeen muuttaneiden nuorten työelämätaitoja ja verkostoja vertaistuen, mallioppimisen ja kesätyön avulla.

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret, eli noin 16–20-vuotiaat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa noin 1,5–5 vuotta. Oppilaitoskohtaisiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan myös muita nuoria, jos hankkeesta olisi heille erityistä hyötyä.

Missä ja kenen kanssa: Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja työnantajien kanssa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa vapaaehtoisten ja opiskelijamentoreiden kanssa.

Miten? Hankevuoden aikana tapaamme nuorten kanssa viikoittaisissa vertaisryhmätapaamisissa. Ryhmissä harjoittelemme itsetuntemusta ja työelämätaitoja, suunnittelemme tulevaisuutta sekä tutustumme erilaisiin aloihin ja jatko-opintovaihtoehtoihin. Tarjoamme nuorille ryhmämentorointia 2. tai 3. asteen opiskelijoilta, sparrausta työelämän eri alojen osaajilta sekä job shadowing -työpaikkavierailun nuorta kiinnostavaan työpaikkaan. Hankkeen päätteeksi nuoret pääsevät kesätyöharjoitteluun.

Kesto: Noudatamme hankkeessa koulujen lukuvuotta, eli hanke alkaa syksyisin. Hankkeen päätteeksi nuoret pääsevät kesätyöharjoitteluun. Yhteensä hanke kestää siis noin vuoden. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme lisäksi lyhyempiä kokonaisuuksia erillisille ryhmille, joissa voidaan keskittyä tiettyyn teemaan.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, 2020–2022

Löytyykö oppilaitoksestasi hankkeen kohderyhmän nuoria? Näetkö muita yhteistyön paikkoja? Ota yhteyttä Susanna Salmijärveen.

Joukko nuoria kävelee metsäpolkua pitkin.

Vahvistamme Suomeen muuttaneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta luontokotoutumisen keinoin. Rohkaisemme osallistujia löytämään uusia tapoja liikkua luonnossa ja hyödyntämään lähiluontoa.

Kohderyhmä: Suomessa vähän aikaa asuneet lapset, nuoret ja perheet.

Missä ja kenen kanssa? Järjestämme maksuttomia luontoretkiä valmiille ryhmille ja avoimena toimintana.

Miten?

Vuonna 2022 käynnissä on kaksi hanketta: Lähipoluilla -hankkeessa kannustamme tutustumaan omaan lähiympäristöön, vahvistamme luontosuhdetta sekä tutustumme kestävää kehitystä edistäviin valintoihin ja vaikuttamisen tapoihin. Retkillä käsittelemme muun muassa jokamiehenoikeuksia, tutustumme vanhoihin kulttuurimaisemiin, luontotaloihin ja hoidamme luontoa esimerkiksi keräämällä roskia tai rakentamalla hyönteishotelleja. Järjestämme myös koulutuksia, joissa rohkaisemme opetusalan sekä sosiaali- ja nuorisotyön ammattilaisia hyödyntämään niin luontoa kuin myös oman alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja luontolähtöisiä menetelmiä oppimisen ja kotoutumisen vahvistajana.

Hyvinvointia ja elämyksiä luonnosta – hankkeessa perheitä rohkaistaan löytämään oma tapansa luonnossa ja lähiympäristössä liikkumiseen sekä perheen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Retkillä tutustumme osallistujien lähialueen luontoon ja erilaisiin matalan kynnyksen liikuntalajeihin. Hyvinvointia, luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta vahvistetaan esimerkiksi erilaisten harjoitteiden avulla.

Kesto: Yksi retki kestää noin 2-4 tuntia.

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (Lähipoluilla) ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta (Hyvinvointia ja elämyksiä luonnosta)

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anu Järviseen.

Kaksi nuorta seisoo lumihangessa auringon paistaessa, taustalla korkea kerrostalo.

Matkalla -hankkeessa tuemme nuorten elämää laaja-alaisesti kolmessa teemassa: koulutus, työelämä ja vapaa-aika

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret. Nuoret ovat pääosin 9-luokalla ja asuneet Suomessa 0–4 vuotta. Hankkeessa toimimme myös nuorten huoltajien kanssa ja tarjoamme heille tietoa samoista teemoista. Näin tuemme heidän vanhemmuuttaan sekä aktiivista kansalaisuuttaan Suomessa.

Miten ja kenen kanssa? Hankkeen kesto on yksi vuosi ja ryhmät kootaan aina syksyllä yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmät koostuvat yleensä joko yhden tai kahden koulun opiskelijoista riippuen siitä, kuinka paljon kohderyhmää kouluista löytyy. Ryhmiä on vuosittain 4–5 ja ne kootaan pääkaupunkiseudulta.

Miten? Hankevuoden aikana tapaamme nuorten kanssa viikottaisissa vertaisryhmätapaamisissa, joissa hanketeemoja käsitellään harjoitepohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Työelämä-osiossa nuorten kanssa käydään läpi työelämän pelisäännöt, tehdään CV:t ja työhakemukset ja tuetaan nuoria hankkimaan verokortit ja pankkitilit. Aktiivisesti hankkeessa mukana olleet nuoret saavat kauttamme kahden viikon palkallisen kesätyön yhteistyökumppaneidemme kautta. Hankkeessa pohdimme yhdessä myös mm. jatko-opintoja, käymme tutustumassa erilaisiin harrastuksiin ja vietämme aikaa yhdessä. Huoltajille järjestetään hankevuoden aikana tulkattuja infoja, retkiä ja tapahtumia yhdessä nuorten kanssa.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Ak-rahoitus, 2013–

Uskotko että oppilaitoksestasi löytyisi hankkeeseen sopivia nuoria? Näetkö muita mahdollisia yhteistyön paikkoja? Ole rohkeasti yhteydessä Anu Järviseen.

Viisi nuorta hymyilee iloisina ryhmäkuvassa. Heillä käsissään kyltit joissa lukee "Tyttöryhmä"

Muuttajat!-demokratiakasvatushankkeessa vahvistamme maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta lisäämällä tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja eri osallistumisen kanavista. Kannustamme nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja rohkaisemme heitä ottamaan vaikuttamisen kanavat arkikäyttöön sekä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet 15–29-vuotiaat nuoret.

Miten ja kenen kanssa? Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Miten? Toteutamme eri pituisia Uppopaisto- vierailukokonaisuuksia. Uppopaisto-vierailut voidaan toteuttaa joko lyhyenä tai pitkänä kokonaisuutena. Lyhyt toteutustapa on kestoltaan 2–3 tapaamiskertaa. Pitkä toteutustapa on kestoltaan 4–6 tapaamiskertaa.

Järjestämme lisäksi pidempikestoisia Tyttöryhmä- ja Nuoret toimijat -koulutuskokonaisuuksia. Tyttöryhmä alkaa keväällä, ja tapaamisia on 10. Nuoret toimijat alkaa kesällä, ja tapaamisia on 15 kertaa.

Koulutuksissa käytettävät menetelmät ovat osallistavia, ja ne perustuvat osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja keskusteluihin.

Kesto: Hankkeessa on eri pituisia kokonaisuuksia, joiden kestot ovat noin 2–15 kertaa.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Mikäli olet kiinnostunut kokonaisuudesta luokallesi tai ryhmällesi, tai tiedät hankkeeseen sopivia nuoria, ota yhteyttä Gelawej Viyaniin.

Lataa materiaaleja

Hankkeisiin liittyvät materiaalit löydät materiaalipankistamme.