Maahanmuuttajatyömme hankkeissa teemme työtä vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Työmme tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Vuosittain työllämme tavoitamme noin 1 800 nuorta ja huoltajaa.

Tällä hetkellä meillä pyörii viisi hanketta, joista osa toimii pääkaupunkiseudulla ja osa Tampereella. Hankkeiden teemoina ovat koulutus, työelämä, vapaa-aika, vaikuttaminen, vapaaehtoistyö sekä luontosuhde. Hankkeiden kestot vaihtelevat yhdestä tapaamiskerrasta kokonaiseen vuoteen.

Lue alta lisää hankkeistamme ja katso, löytyisikö joukosta kokonaisuus joka sopisi juuri teille!

Tutustu hankkeisiimme

Kolme henkilö kadulla. Yhdellä kädessä kyltti, jossa lukee "Minulla on ääni."

Hankkeemme vahvistaa eritaustaisten nuorten kiinnostusta vaikuttaa vapaaehtoisuuden kautta yhteiskunnan ja maailman rakentumiseen. Kurssilla vahvistamme nuorten osallisuuden tunnetta, vähennämme yksinäisyyttä ja eriytyneisyyttä sekä tarjoamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä tietoja ja taitoja.

Kohderyhmä: 15–20-vuotiaat, eritaustaiset nuoret.

Missä ja kenen kanssa? Hanke toteutetaan pääkaupunkiseudun kouluissa koulupäivän aikana. Hanke soveltuu peruskoulun ylimmille luokille, perusopetuksen lisäopetukseen (kymppiluokka), lukioon ja ammattiin valmistaville luokille ja lukioon. Kokonaisuus tukee kaikkia lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa kuvattuja laaja-alaisen osaamisen osa-alueita.

Miten? Hanke sisältää nuorille suunnatun vapaaehtoistyön koulutuskokonaisuuden, joka koostuu kolmesta osasta: harjoitepohjaisesta teoriaosuudesta, nuorten projektityöskentelyosuudesta sekä opitun reflektoimisesta ja sen hyötyjen pohtimisesta oman tulevaisuuden näkökulmasta. Projektiosuudessa nuoret pääsevät itse suunnittelemaan ja toteuttamaan vapaaehtoistyön kokeilun ja näin ollen saavat heti ensimmäiset vaikuttamisen kokemuksensa.

Kesto: Hankkeen voi toteuttaa eripituisina versioina, yleensä 3–10 tapaamisen kokonaisuuksina. Räätälöimme kokonaisuuden pituuden oppilaitoksen toiveiden mukaisesti!

Rahoittaja: Etelä-Suomen eluehallintovirasto (AVI), 2019–2021

Mikäli olet kiinnostunut kokonaisuudesta luokallesi tai ryhmällesi, ole rohkeasti yhteydessä Susanna Salmijärveen.

Kaksi henkilöä Planin paidat päällä pitää esitelmää yleisölle.

Hanke vahvistaa Suomeen muuttaneiden nuorten työelämätaitoja ja verkostoja vertaistuen, mallioppimisen ja kesätyön avulla.

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret, eli noin 16–20-vuotiaat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa noin 1,5–5 vuotta. Oppilaitoskohtaisiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan myös muita nuoria, jos hankkeesta olisi heille erityistä hyötyä.

Missä ja kenen kanssa: Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja työnantajien kanssa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Lisäksi yhteistyötä tehdään muun muassa vapaaehtoisten ja opiskelijamentoreiden kanssa.

Miten? Hankevuoden aikana nuorten kanssa tavataan viikoittaisissa vertaisryhmätapaamisissa. Ryhmissä harjoitellaan itsetuntemusta ja työelämätaitoja, suunnitellaan tulevaisuutta sekä tutustutaan erilaisiin aloihin ja jatko-opintovaihtoehtoihin. Nuorille tarjotaan ryhmämentorointia 2. tai 3. asteen opiskelijoilta, sparrausta työelämän eri alojen osaajilta ja job shadowing -työpaikkavierailu nuorta kiinnostavaan työpaikkaan. Hankkeen päätteeksi nuoret pääsevät kesätyöharjoitteluun.

Kesto: Hanke noudattaa koulujen lukuvuotta, eli hanke alkaa syksyisin. Hankkeen päätteeksi nuoret pääsevät kesätyöharjoitteluun. Yhteensä hanke kestää siis noin vuoden. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme lisäksi lyhyempiä kokonaisuuksia erillisille ryhmille, joissa voidaan keskittyä tiettyyn teemaan.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, 2020–2022

Löytyykö oppilaitoksestasi hankkeen kohderyhmän nuoria? Näetkö muita yhteistyön paikkoja? Ota yhteyttä Emilia Heikkilään.

Joukko nuoria kävelee metsäpolkua pitkin.

Vahvistamme Suomeen muuttaneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta luontokotoutumisen keinoin. Rohkaisemme heitä löytämään uusia tapoja liikkua luonnossa ja hyödyntää lähiluontoa.

Kohderyhmä: Suomessa vähän aikaa asuneet lapset, nuoret ja perheet.

Missä ja kenen kanssa? Järjestämme maksuttomia luontoretkiä valmiille ryhmille ja avoimena toimintana kaupunkien sosiaalitoimien kanssa. Teemme retkiä erityisesti touko- kesäkuussa.

Miten? Hankeemme sisältää kaksi erillistä, toisiaan tukevaa luontopolkua: 1) Hyvinvointipolku ja 2) Liikunnallinen retkipolku. Rakennamme poluista ja erilaisista retkistä yhteistyökumppaneiden kanssa yhdessä kullekin parhaiten sopivan kokonaisuuden. Retkillä tutustumme osallistujien lähialueen luontoon, jokamiehenoikeuksiin ja erilaisiin matalan kynnyksen liikuntalajeihin, kuten geokätköilyyn. Hyvinvointivaikutuksia korostamme esimerkiksi aistiharjoitteiden avulla.

Kesto: Yksi retki kestää noin 2 tuntia.

Rahoittaja: Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta (Helsinki) ja Alli Paasikiven säätiö (Espoo ja Vantaa), 2021

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anu Järviseen.

Kaksi nuorta seisoo lumihangessa auringon paistaessa, taustalla korkea kerrostalo.

Matkalla -hankkeessa tuemme nuorten elämää laaja-alaisesti kolmessa teemassa: koulutus, työelämä ja vapaa-aika

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret. Nuoret ovat pääosin 9-luokalla ja asuneet Suomessa 0–4 vuotta. Hankkeessa toimimme myös nuorten huoltajien kanssa ja tarjoamme heille tietoa samoista teemoista. Näin tuemme heidän vanhemmuuttaan sekä aktiivista kansalaisuuttaan Suomessa.

Miten ja kenen kanssa? Hankkeen kesto on yksi vuosi ja ryhmät kootaan aina syksyllä yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmät koostuvat yleensä joko yhden tai kahden koulun opiskelijoista riippuen siitä, kuinka paljon kohderyhmää kouluista löytyy. Ryhmiä on vuosittain 4–5 ja ne kootaan pääkaupunkiseudulta.

Miten? Hankevuoden aikana tapaamme nuorten kanssa viikottaisissa vertaisryhmätapaamisissa, joissa hanketeemoja käsitellään harjoitepohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Työelämä-osiossa nuorten kanssa käydään läpi työelämän pelisäännöt, tehdään CV:t ja työhakemukset ja tuetaan nuoria hankkimaan verokortit ja pankkitilit. Aktiivisesti hankkeessa mukana olleet nuoret saavat kauttamme kahden viikon palkallisen kesätyön yhteistyökumppaneidemme kautta. Hankkeessa pohdimme yhdessä myös mm. jatko-opintoja, käymme tutustumassa erilaisiin harrastuksiin ja vietämme aikaa yhdessä. Huoltajille järjestetään hankevuoden aikana tulkattuja infoja, retkiä ja tapahtumia yhdessä nuorten kanssa.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Ak-rahoitus, 2013–

Uskotko että oppilaitoksestasi löytyisi hankkeeseen sopivia nuoria? Näetkö muita mahdollisia yhteistyön paikkoja? Ole rohkeasti yhteydessä Katariina Ainamoon.

Viisi nuorta hymyilee iloisina ryhmäkuvassa. Heillä käsissään kyltit joissa lukee "Tyttöryhmä"

Muuttajat!-demokratiakasvatushankkeemme parantaa maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta lisäämällä tietoisuutta suomalaisesta yhteiskunnasta ja osallistumisen kanavista sekä rohkaisee nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi. Kasvatamme myös osallistumisrohkeutta  madaltamalla kynnystä ottaa vaikuttamisen kanavat arkikäyttöön sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet 15–29-vuotiaat nuoret.

Miten ja kenen kanssa? Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella.

Miten? Hankkeessa toteutetaan Uppopaisto- ja ABC-vierailukokonaisuuksia. Uppopaisto-vierailut voidaan toteuttaa joko lyhyenä tai pitkänä kokonaisuutena. Lyhyt toteutustapa on kestoltaan 2–3 tapaamiskertaa. Pitkä toteutustapa on kestoltaan 4–6 tapaamiskertaa. ABC:ssä tavataan noin 8 kertaa.

Hankkeessa järjestetään lisäksi pidempikestoiset Tyttöryhmä- ja Nuoret toimijat -koulutuskokonaisuudet. Tyttöryhmä alkaa keväällä, ja tapaamisia on 10. Nuoret toimijat alkaa kesällä, ja tapaamisia on 15 kertaa.

Kesto: Hankkeessa on eripituisia kokonaisuuksia, joiden kestot ovat noin 2–15 kertaa.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Mikäli olet kiinnostunut kokonaisuudesta luokallesi tai ryhmällesi, tai tiedät hankkeeseen sopivia nuoria, ota yhteyttä Gelawej Viyaniin.

Lataa materiaaleja

Hankkeisiin liittyvät materiaalit löydät materiaalipankistamme.

Seuraa meitä somessa