Maahanmuuttajatyömme hankkeissa teemme työtä vähän aikaa Suomessa asuneiden nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Työmme tavoitteena on syrjäytymisen ehkäiseminen ja aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistaminen. Vuosittain työllämme tavoitamme noin 1 800 nuorta ja huoltajaa. Lisäksi kohtaamme ja koulutamme vuosittain yli 200 nuorten parissa toimivaa ammattilaista.

Tällä hetkellä meillä pyörii kuusi hanketta pääkaupunkiseudulla. Hankkeiden teemoina ovat koulutus, työelämä, vapaa-aika, vaikuttaminen sekä luontosuhde. Hankkeiden kestot vaihtelevat yhdestä tapaamiskerrasta kokonaiseen vuoteen.

Lue alta lisää hankkeistamme ja katso, löytyisikö joukosta kokonaisuus joka sopisi juuri teille!

Tutustu hankkeisiimme

Voimanaisissa keskitymme Suomeen muuttaneiden tyttöjen osallisuuden edistämiseen ja kotoutumisen tukemiseen vahvistamalla äitien ja tyttöjen sukupolvisuhteita sekä tietoja ja taitoja vertaistuen, asiantuntijatapaamisten ja vapaaehtoistoiminnan keinoin.

Kohderyhmä: Suomeen muuttaneet 10–16-vuotiaat tytöt ja heidän äitinsä.

Missä ja kenen kanssa?: Pääkaupunkiseudulla kouluajan ulkopuolella.

Miten?: Tuemme tyttöjen ja heidän äitiensä arkea kolmen teeman kautta: oppiminen, päätöksenteko ja vaikuttaminen. Toimintamuotoina ovat viikoittain kokoontuvat ryhmät, Tyttöjen ja naisten -alumniverkosto, asiantuntijatapaamiset, työpajat, vierailut, retket ja leiri.

Kesto: Ryhmän kesto on yksi lukukausi, noin 4–5 kk.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, 2023 –

Mikäli kiinnostuit hankkeesta, ota yhteyttä Maria Wikbergiin

Joukko nuoria kävelee metsäpolkua pitkin.

Vahvistamme Suomeen muuttaneiden lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta luontokotoutumisen keinoin. Rohkaisemme osallistujia löytämään uusia tapoja liikkua luonnossa, ja hyödyntämään lähiluontoa.

Kohderyhmä: Suomessa vähän aikaa asuneet lapset, nuoret ja perheet.

Missä ja kenen kanssa? Järjestämme maksuttomia luontoretkiä valmiille ryhmille ja avoimena toimintana.

Miten? Vuonna 2023 käynnissä on kaksi hanketta: 

Lähipoluilla -hankkeessa kannustamme tutustumaan omaan lähiympäristöön, vahvistamme luontosuhdetta sekä tutustumme kestävää kehitystä edistäviin valintoihin ja vaikuttamisen tapoihin. Retkillä käsittelemme muun muassa jokamiehenoikeuksia, tutustumme vanhoihin kulttuurimaisemiin, luontotaloihin ja hoidamme luontoa esimerkiksi keräämällä roskia tai rakentamalla hyönteishotelleja. Järjestämme myös koulutuksia, joissa rohkaisemme opetusalan sekä sosiaali- ja nuorisotyön ammattilaisia hyödyntämään niin luontoa kuin myös oman alueen rakennettua kulttuuriympäristöä ja luontolähtöisiä menetelmiä oppimisen ja kotoutumisen vahvistajana.

Hyvinvointia ja elämyksiä luonnosta – hankkeessa perheitä rohkaistaan löytämään oma tapansa luonnossa ja lähiympäristössä liikkumiseen sekä perheen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Retkillä tutustumme osallistujien lähialueen luontoon ja erilaisiin matalan kynnyksen liikuntalajeihin. Hyvinvointia, luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta vahvistetaan esimerkiksi erilaisten harjoitteiden avulla.

Kesto: Yksi retki kestää noin 2–4 tuntia.

Rahoittaja: Keski-Suomen ELY-keskus (Lähipoluilla) ja Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta (Hyvinvointia ja elämyksiä luonnosta).

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Anu Järviseen.

Kaksi nuorta seisoo lumihangessa auringon paistaessa, taustalla korkea kerrostalo.

Matkalla -hankkeessa tuemme nuorten elämää laaja-alaisesti kolmessa teemassa: koulutus, työelämä ja vapaa-aika

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret. Nuoret ovat pääosin 9-luokalla ja asuneet Suomessa 0–4 vuotta. Hankkeessa toimimme myös nuorten huoltajien kanssa ja tarjoamme heille tietoa samoista teemoista. Näin tuemme heidän vanhemmuuttaan sekä aktiivista kansalaisuuttaan Suomessa.

Miten ja kenen kanssa? Hankkeen kesto on yksi vuosi ja ryhmät kootaan aina syksyllä yhteistyössä koulujen kanssa. Ryhmät koostuvat yleensä joko yhden tai kahden koulun opiskelijoista riippuen siitä, kuinka paljon kohderyhmää kouluista löytyy. Ryhmiä on vuosittain 4–5 ja ne kootaan pääkaupunkiseudulta.

Miten? Hankevuoden aikana tapaamme nuorten kanssa viikottaisissa vertaisryhmätapaamisissa, joissa hanketeemoja käsitellään harjoitepohjaisia menetelmiä hyödyntäen. Työelämä-osiossa nuorten kanssa käydään läpi työelämän pelisäännöt, tehdään CV:t ja työhakemukset ja tuetaan nuoria hankkimaan verokortit ja pankkitilit. Aktiivisesti hankkeessa mukana olleet nuoret saavat kauttamme kahden viikon palkallisen kesätyön yhteistyökumppaneidemme kautta. Hankkeessa pohdimme yhdessä myös mm. jatko-opintoja, käymme tutustumassa erilaisiin harrastuksiin ja vietämme aikaa yhdessä. Huoltajille järjestetään hankevuoden aikana tulkattuja infoja, retkiä ja tapahtumia yhdessä nuorten kanssa.

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, Ak-rahoitus, 2013–.

Uskotko että oppilaitoksestasi löytyisi hankkeeseen sopivia nuoria? Näetkö muita mahdollisia yhteistyön paikkoja? Ole rohkeasti yhteydessä Anu Järviseen.

Viisi nuorta hymyilee iloisina ryhmäkuvassa. Heillä käsissään kyltit joissa lukee "Tyttöryhmä"

Muuttajat! -demokratiakasvatushankkeessa tuemme Suomeen muuttaneiden nuorten osallisuuden resursseja vahvistamalla yhteiskunnallista tietoisuutta, kiinnostusta, pohdintaa ja osallistumisrohkeutta. Kannustamme nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen ja rohkaisemme heitä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kohderyhmä: Oppivelvollisuusiän loppupuolella Suomeen muuttaneet 15–29-vuotiaat nuoret. 

Miten ja kenen kanssa: Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa pääkaupunkiseudulla. 

Miten: Toteutamme oppilaitoksissa eri pituisia demokratiakasvatuksen toiminnallisia, selkokielisiä ja rohkaisevia oppituntivierailuja. Vierailuista tarjotaan lyhyitä 2–3 tapaamiskerran sekä pitkiä 4–6 tapaamiskerran kokonaisuuksia. 

Lisäksi toimintaamme kuuluvat vapaa-ajalla toteutettava 2,5 kuukauden mittainen Tyttöryhmä sekä 4 kuukauden mittainen Nuoret toimijat -koulutusohjelma. Tyttöryhmä tukee 16–19-vuotiaiden, tytöiksi identifioituvien, nuorten itsevarmuutta ja yhteiskunnallisen osallistumisen taitoja. Nuoret toimijat -koulutusohjelma tähtää puolestaan 15–20-vuotiaiden nuorten vaikuttamistaitojen vahvistamiseen ja ensimmäisten vaikuttamiskokeilujen tukemiseen. Nuoria kannustetaan jatkamaan myös hankkeen alumnitoiminnassa, jonka kautta tarjoamme erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia. 

Toiminnassa käytettävät menetelmät ovat osallistavia, ja ne perustuvat osallistujien omiin kokemuksiin, mielipiteisiin ja keskusteluihin. 

Kesto: Hankkeessa on eri pituisia kokonaisuuksia, joiden kestot ovat noin 1–15 tapaamiskertaa. 

Rahoittaja: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. 

Mikäli olet kiinnostunut kokonaisuudesta luokallesi tai ryhmällesi, tai tiedät hankkeeseen sopivia nuoria, ota yhteyttä Juulia Järvenpäähän.

Plan & DNA -hankkeen nuoria vierailulla DNA:n toimistolla.

Tässä hankkeessa keskitytään kestävään ja vastuulliseen digielämään liittyviin monipuolisiin aiheisiin sekä harjoitellaan ja vahvistetaan nuorten digielämään liittyviä taitoja. Vuonna 2024 kestävän ja vastuullisen digielämän teemojen ympärille kehitetään myös selkokielisiä pelillistettyjä opetusmateriaaleja. Hanke toteutetaan yhteistyössä DNA Oyj:n kanssa. 

Kohderyhmä: Kohderyhmänä on 15–25-vuotiaat nuoret, jotka ovat asuneet Suomessa noin 1–5 vuotta. 

Missä ja kenen kanssa: Hanke toteutetaan yhteistyössä oppilaitosten kanssa pääkaupunkiseudulla. DNA on mukana järjestämässä toimintaa ja materiaaleja nuorille. Lisäksi hankkeessa on mukana vapaaehtoisia.

Miten? Järjestämme 1–3 tapaamiskerran mittaisia oppituntivierailuja pääkaupunkiseudun oppilaitoksissa. Oppituntivierailut keskittyvät kestävän ja vastuullisen digielämän teemoihin ja niissä hyödynnetään uusia pelillistettyjä opetusmateriaaleja. 

Lisäksi järjestämme vuoden aikana kaksi vapaa-ajalle sijoittuvaa noin kahden kuukauden mittaista digitaitoryhmää. Ryhmissä keskustellaan kestävään ja vastuulliseen digielämään liittyvistä aiheista ja harjoitellaan digitaitoja. Ryhmiin aktiivisesti osallistuville nuorille tarjotaan myös mahdollisuus osallistua pelillistettyjen materiaalien kehittämiseen ja DNA:n loppuvuodelle suunnitellun tapahtuman järjestämiseen.

Kesto: Hanke jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. 

Rahoittaja: DNA Oyj ja Telenor 

Löytyykö oppilaitoksestasi hankkeen kohderyhmän nuoria? Näetkö muita yhteistyön paikkoja? Ota yhteyttä Lea Absetziin

Lataa materiaaleja

Hankkeisiin liittyvät materiaalit löydät materiaalipankistamme.