Turvallisemmantilanperiaatteet

Edistämmeyhdenvertaisuudentoteutumistakaikessatoiminnassamme.Tutustuperiaatteisiimme!

Yhdenvertaisuus

Ole avoin

Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti. Ota jokainen asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita

Anna toisille tilaa ja kiinnitä huomiota käyttämääsi kieleen. Kunnioita jokaisen omaa tilaa ja yksityisyyttä. Jos taltioit tai kuvaat, pyydä lupa etukäteen.

Tunnista oletuksesi

Kunnioita jokaisen oikeutta määrittää oma identiteettinsä, kokemuksensa ja tunteensa – et voi ulkoapäin nähdä toisen ihmisen kokemuksia tai identiteettiä. Anna jokaisen olla yksilö sellaisina kuin ovat.

Kannusta

Ajattele myös muiden osallistujien kokemusta. Kuuntele ja kannusta.

Ota vastuu

Ota vastuuta turvallisemmasta ilmapiiristä yhdessä muiden kanssa. Hyväksy virheet, ota vastuuta omasta toiminnastasi ja korjaa käytöstäsi tarvittaessa. Auta muita ja puutu tilanteisiin tarvittaessa.

Rentoudu

Erehtyminen ja kysyminen on sallittua.

Yhdenvertaisuus – muistithan nämä?

Plan International Suomi edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Käytä tätä muistilistaa apuna suunnitellessasi ja toteuttaessasi tapahtumia tai toimintaa!

Moninaisuus

 • Tiedosta moninaisuus kaikissa muodoissaan (esim. ikä, kansallisuus, ulkonäkö, liikunta- tai toimintarajoite, sairaus). Varmista, että kaikki voivat kuulua ryhmään ja osallistua omana itsenään.
 • Pyri tiedostamaan eri ihmisryhmiin ja sukupuoliin kohdistuvat stereotypiat ympäröivässä yhteiskunnassa ja omassa ajattelussasi. Pyri murtamaan niitä.
 • Pyri tiedostamaan yhteiskunnan normit. Tee ahtaat normit näkyviksi ja pura niitä tietoisesti.
 • Pyri kriittiseen lukutaitoon ja ajatteluun.
 • Älä tee oletuksia toisen ajatuksista, elämäntilanteesta, identiteetistä tai sukupuolesta.
 • Tarkastele kriittisesti omia tunteita, asenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita sekä pohdi, millaisia rakenteita ne ylläpitävät.
 • Varmista, että moninaisuus näkyy käyttämissäsi materiaaleissa, kuten teksteissä, kuvissa, esimerkeissä ja tehtävissä.
 • Varmista, että vähemmistöjen edustajilla on mahdollisuus toimia ja osallistua. Noudata rekrytoinnissa tarvittaessa positiivista erityiskohtelua tasa-arvon turvaamiseksi.

Esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

 • Sitoudu vähentämään eriarvoisuutta sekä edistämään ja ylläpitämään yhdenvertaisuutta konkreettisin toimin. Aseta itsellesi uusia tavoitteita, jotta voit jatkuvasti edistyä.
 • Huomioi esteet, jotka vaikuttavat henkilön mahdollisuuksiin osallistua toimintaan (esim. maantieteellinen sijainti, tilan esteellisyys, kieli ja teknologia).
 • Selvitä ja huomioi osallistujien erityistarpeet.
 • Varmista tapahtuman tai tilan esteettömyys sekä siihen liittyvät opasteet (esim. hissit, kynnykset, käytävien leveys, wc-tilat, valot). Tiedota esteettömyydestä ja sen rajoista etukäteen.
 • Sitoudu tunnistamaan kaikenlaista kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä puuttumaan niihin aktiivisesti. Harjoittele myös tahattomien, huomaamattomien loukkaavien kommenttien ja tekojen eli niin sanottujen mikroaggressioiden tunnistamista ja niihin puuttumista.
 • Vältä toiseuttamista eli oman itsen tai tietyn ryhmän pitämistä normaalina ja muiden ihmisryhmien tai yksilöiden erojen korostamista esim. määrittelemällä, nimeämällä, luokittelemalla ja ulossulkemalla.

Kielitietoisuus

 • Käytä selkokieltä ja avaa käyttämäsi käsitteet ja lyhenteet.
 • Ole konkreettinen. Havainnollista kertomasi kuvien ja toiminnan avulla sekä varmista, ymmärtävätkö osallistujat käytettävää kieltä.
 • Varmista, että käytetty kieli ja terminologia tukee ja edistää yhdenvertaisuutta (esim. murtaa stereotypioita ja heteronormatiivisuutta).
 • Vältä hierarkisia asetelmia ja varmista, että sinulla on dialoginen tapa puhua ja ohjata.

Turvallisempi tila

Sitoudu kaikessa toiminnassa turvallisemman tilan periaatteisiin ja esittele ne osallistujille.