Turvallisemman tilan periaatteet

Edistämme yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassamme. Tutustu periaatteisiimme!

Yhdenvertaisuus

Haluamme, että jokainen voi kokea olonsa turvalliseksi toiminnassamme. Siksi noudatamme turvallisemman tilan ohjeita. Turvallisempi tila tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Voimme luoda turvallisempaa tilaa yhdessä, jos jokainen noudattaa seuraavia ohjeita:

Ole avoin

Kohtaa uudet asiat ja ihmiset ilman ennakkoluuloja. Ota jokainen tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita

Anna muille ihmisille tilaa. Älä esimerkiksi kosketa heitä ilman lupaa tai esitä loukkaavia kysymyksiä. Puhu muille kunnioittavasti. Jos otat kuvia tai videoita muista ihmisistä, pyydä heiltä ensin lupa. Älä myöskään julkaise mitään ilman lupaa.

Tunnista oletuksesi

Mieti, millaisia asioita oletat muista ihmisistä. Et voi arvata esimerkiksi ulkonäön perusteella, millaisia he ovat tai miltä heistä tuntuu. Anna jokaisen olla oma itsensä ja kunnioita heitä.

Kannusta

Kun osallistut toimintaan, ota huomioon myös toiset osallistujat. Kuuntele ja kannusta heitä.

Ota vastuu

Ota vastuuta turvallisemmasta tilasta yhdessä muiden kanssa. Jos teet virheen, pyydä anteeksi ja toimi seuraavalla kerralla eri tavalla. Auta myös muita. Jos huomaat, että joku loukkaa toista, puutu tilanteeseen.

Rentoudu

Osallistu toimintaan rennosti. Ei haittaa, jos teet joskus virheen. Kysy ja keskustele rohkeasti, jos et ole varma jostakin asiasta.

Yhdenvertaisuus – muistithan nämä?

Plan International Suomi edistää yhdenvertaisuuden toteutumista. Käytä tätä muistilistaa apuna suunnitellessasi ja toteuttaessasi tapahtumia tai toimintaa!

Moninaisuus

 • Tiedosta moninaisuus kaikissa muodoissaan (esim. ikä, kansallisuus, ulkonäkö, liikunta- tai toimintarajoite, sairaus). Varmista, että kaikki voivat kuulua ryhmään ja osallistua omana itsenään.
 • Pyri tiedostamaan eri ihmisryhmiin ja sukupuoliin kohdistuvat stereotypiat ympäröivässä yhteiskunnassa ja omassa ajattelussasi. Pyri murtamaan niitä.
 • Pyri tiedostamaan yhteiskunnan normit. Tee ahtaat normit näkyviksi ja pura niitä tietoisesti.
 • Pyri kriittiseen lukutaitoon ja ajatteluun.
 • Älä tee oletuksia toisen ajatuksista, elämäntilanteesta, identiteetistä tai sukupuolesta.
 • Tarkastele kriittisesti omia tunteita, asenteita, ennakkoluuloja ja stereotypioita sekä pohdi, millaisia rakenteita ne ylläpitävät.
 • Varmista, että moninaisuus näkyy käyttämissäsi materiaaleissa, kuten teksteissä, kuvissa, esimerkeissä ja tehtävissä.
 • Varmista, että vähemmistöjen edustajilla on mahdollisuus toimia ja osallistua. Noudata rekrytoinnissa tarvittaessa positiivista erityiskohtelua tasa-arvon turvaamiseksi.

Esteettömyys (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

 • Sitoudu vähentämään eriarvoisuutta sekä edistämään ja ylläpitämään yhdenvertaisuutta konkreettisin toimin. Aseta itsellesi uusia tavoitteita, jotta voit jatkuvasti edistyä.
 • Huomioi esteet, jotka vaikuttavat henkilön mahdollisuuksiin osallistua toimintaan (esim. maantieteellinen sijainti, tilan esteellisyys, kieli ja teknologia).
 • Selvitä ja huomioi osallistujien erityistarpeet.
 • Varmista tapahtuman tai tilan esteettömyys sekä siihen liittyvät opasteet (esim. hissit, kynnykset, käytävien leveys, wc-tilat, valot). Tiedota esteettömyydestä ja sen rajoista etukäteen.
 • Sitoudu tunnistamaan kaikenlaista kiusaamista, häirintää ja syrjintää sekä puuttumaan niihin aktiivisesti. Harjoittele myös tahattomien, huomaamattomien loukkaavien kommenttien ja tekojen eli niin sanottujen mikroaggressioiden tunnistamista ja niihin puuttumista.
 • Vältä toiseuttamista eli oman itsen tai tietyn ryhmän pitämistä normaalina ja muiden ihmisryhmien tai yksilöiden erojen korostamista esim. määrittelemällä, nimeämällä, luokittelemalla ja ulossulkemalla.

Kielitietoisuus

 • Käytä selkokieltä ja avaa käyttämäsi käsitteet ja lyhenteet.
 • Ole konkreettinen. Havainnollista kertomasi kuvien ja toiminnan avulla sekä varmista, ymmärtävätkö osallistujat käytettävää kieltä.
 • Varmista, että käytetty kieli ja terminologia tukee ja edistää yhdenvertaisuutta (esim. murtaa stereotypioita ja heteronormatiivisuutta).
 • Vältä hierarkisia asetelmia ja varmista, että sinulla on dialoginen tapa puhua ja ohjata.

Turvallisempi tila

Sitoudu kaikessa toiminnassa turvallisemman tilan periaatteisiin ja esittele ne osallistujille.

Sisältövaroitukset
Käy läpi materiaalisi tai aineistosi etukäteen ja pohdi, onko siinä triggeröivää sisältöä. Jos on, lisää sisältövaroitus samaan yhteyteen. Esimerkiksi: ”Sisältövaroitus: vihapuhe”.