Plan International Suomen lastensuojeluohjeet

Tilannekohtaiset ohjeet

Lastensuojeluohjeidemme tarkoitus on suojella toiminnassamme mukana olevia lapsia ja nuoria ja ne määrittelevät, miten työskentelemme lasten ja nuorten kanssa. Sitoudumme kohtelemaan lapsia ja nuoria tavalla, joka kunnioittaa heidän oikeuksiaan, loukkaamattomuuttaan ja ihmisarvoaan sekä huomioi heidän parhaan etunsa tasavertaisesti.

Seuraavassa käymme lastensuojeluohjeemme läpi tapauskohtaisesti ja annamme esimerkkejä, miten ohjeita toteutetaan käytännössä. Näiden ohjeiden lisäksi meillä on erilliset ohjeet omille työntekijöillemme ja tarkentavia ohjeita sidosryhmillemme, esimerkiksi kummeille.

Tässä ohjeessa lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita, ja nuorilla ohjelmatyössämme mukana olevia 18–24-vuotiaita nuoria.

 1. Alaikäinen vapaaehtoisena
 2. Lapsen oikeus intimiteettiin
 3. Lapsen haastattelu
 4. Lapsen esiintyminen kuvissa ja kuvien käyttö
 5. Lapsi matkustaa Suomessa
 6. Nuori matkustaa ohjelmamaasta Suomeen
 7. Lapsi ja työ
 8. Lapsi ja viestintäkanavat
 9. Tapaamiset lapsen kanssa
 10. Toimenpiteet epäilytapauksissa ja lastensuojelurikkomuksissa
 11. Mitä on kaltoinkohtelu?

Ohjeet englanniksi täällä. Please find the policy in English here.

 1. Alaikäinen vapaaehtoisena

Säännölliseen vapaaehtoistyöhömme pyydämme huoltajilta kirjallisen luvan. Toivomme, että nuori kertoo itse huoltajalleen, kun on osallistumassa Planin tapaamisiin, koulutuksiin tai tapahtumiin.

Toimistollamme, tapahtumissamme ja matkoillamme alaikäisten vapaaehtoisten seurana on kaksi aikuista turvallisuuden takaamiseksi. Julkisissa tiloissa vähintään yksi aikuinen on paikalla.

Aikuisella Planin edustajalla on päävastuu tapahtumissa, vaikka lapset ovat mukana suunnittelussa. Alaikäisen vapaaehtoisen kohdalla on huomioitava, että häntä ei kuormiteta liikaa ja työpanos on hänen iälleen sopiva.

 1. Lapsen oikeus intimiteettiin

Lasta saa koskettaa vain kulttuurin, hänen ja lain hyväksymällä tavalla.

Planin edustaja on vaiti lasta koskevissa henkilökohtaisista tiedoista, jos lapsi niin toivoo. (Lastensuojelulliset toimenpiteet, kts. kohta 10)

 1. Lapsen haastattelu

Haastatteluissa on huomioitava lapsen yksilönsuoja ja arvokkuuden säilyttäminen.

 • Yhteistyö tiedotusvälineiden kanssa hoidetaan yhdessä toimistomme kanssa, ja lapsen haastatteluun tulee olla huoltajan lupa. Pääsääntöisesti ota yhteys Planin viestintään.
 • Lapsella oikeus kertoa, kenen haluat olevan läsnä haastattelussa, esimerkiksi vanhemmat tai työntekijämme. Haastattelu kaksin lapsen kanssa ei ole toivottavaa eikä lapsen kotiin saa mennä ilman lupaa.
  Lapsella on oikeus kieltäytyä haastattelusta tai keskeyttää se milloin tahansa.
 • Vapaaehtoistoiminnassamme mukana olevan lapsen nimen (etunimen ja sukunimen) käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti.
 • Ohjelmatoiminnassamme mukana olevan lapsen julkaistavista henkilötiedoista on erityissäännöt, ja nämä on tunnettava ennen jutun julkistamista (ota tilanteesta riippuen yhteys lahjoittajapalveluun, viestintään, maahanmuuttajatyöhön tai lastensuojelutyöryhmään).
 1. Lapsen esiintyminen kuvissa ja kuvien käyttö

Kuvaamisen piiriin kuuluvat sekä valokuvaaminen että videomateriaalin kuvaaminen. Kuvattaessa ja kuvien käytössä on huomioitava kuvattavien yksilönsuoja ja arvokkuuden säilyttäminen. Lisäksi kuvien käyttöä ohjaavat kansainvälisen Planin valokuvien käytön linjaukset, Suomen journalistiliiton ohjeistukset sekä Euroopan kehitysyhteistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen liiton, Concordin ’Code of Conduct on Images and Messages’ 2006.

Kuvaamiseen tulee pyytää lupa huoltajalta. Alaikäisten vapaaehtoistemme vanhemmilta pyydämme vapaaehtoistoiminnan alussa luvan käyttää lapsen kuvia ja nimeä mediassa toiminnastamme kerrottaessa. Sukunimen käytöstä sovitaan erikseen (voidaan käyttää myös ainoastaan etunimeä). Ohjelmatyössä mukana olevien lasten kohdalla pääsääntö on käyttää vain etunimeä, mutta tilanne on kartoitettava erikseen (kts. yllä haastattelu).

 • Kuvaustilanteissa on oltava läsnä useampi kuin yksi aikuinen.
 • Lapsen kotiin ei saa mennä ilman lupaa.
 • Lapsella on oikeus kieltäytyä kuvattavana olemisesta.
 • Henkilökuntamme tai yhteistyökumppanimme eivät koskaan laita esille kuvia, joissa on alastomia tai vähäpukeisia lapsia.
 • Lapsi on esitettävä kuvissa häntä kunnioittaen eikä kuvauksesta saa aiheutua lapselle ja hänen perheelleen negatiivisia seuraamuksia.
 • Älä lavasta tilanteita, joita kerrot tosina.
 • Jos olet luvannut toimittaa materiaalin lapselle ja hänen perheelleen, pidä lupaus.

Matkat

 1. Lapsi matkustaa Suomessa

Pääasiassa on lapsen tai hänen huoltajansa velvollisuutena järjestää matkat kodin ja toimistomme/tapahtumapaikan välillä. Henkilökuntamme tai aikuiset vapaaehtoiset pyrkivät kuitenkin huolehtimaan, että lapset pääsevät tilaisuuteen ja sieltä kotiin asiallisesti. Muista kuin kodin ja toimiston/tapahtumapaikan välisistä matkoista sovitaan huoltajan kanssa erikseen.

Matkoilla majoitus pyritään järjestämään niin, ettei lapsi jää liian etäälle valvojasta, vaan huoneet ovat lähellä toisiaan.

Jos kaksi saman sukupuolen alaikäistä vapaaehtoista lähtee samalle matkalle, suositaan vaihtoehtoa, jossa he majoittuvat samaan tilaan. Matkoilla valvojan tulee huolehtia lasten hyvinvoinnista ja olla tietoinen lasten olinpaikasta koko matkan ajan.

 1. Nuori matkustaa ohjelmamaasta Suomeen

Kansainvälisten ohjeidemme mukaisesti pidämme huolen myös 18–24-vuotiaista nuorista, jotka ovat mukana ohjelmatyössämme. Suurempia tapahtumia varten pyydä päätoimistosta kansainvälinen major event check list, joka on täytettävä ohjeiden mukaan 6 kk ennen tapahtumaa. Kysy myös muut mahdolliset kansainväliset ohjeistukset päätoimistosta hyvissä ajoin.

 1. Lapsi ja työ

Emme hyväksy lapsen työntekoa, kun kyseinen työ on sopimatonta, hyväksikäyttävää tai haitallista lapsen tai nuoren iän tai kehitystason kannalta, vie aikaa koulunkäynniltä ja harrastuksilta tai aiheuttaa lapselle tai nuorelle merkittävän loukkaantumis-, hyväksikäyttö- tai väkivaltariskin. Toiminnassamme mukana olevia minkään ikäisiä lapsia tai nuoria ei saa käyttää työntekijän kotiapulaisina tai muuhun työhön.

Yritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt, joiden kautta alaikäiset nuoret tutustuvat työelämään, velvoitetaan tutustumaan lastensuojeluohjeisiimme ja vahvistamaan ne allekirjoituksellaan sekä sitoutuvansa niihin Planin yhteistyökumppanina.

Mikäli selviää, että yhteistyökumppani ei noudata lastensuojeluohjeitamme, keskeytämme välittömästi työjakson ja voimme tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin. Yhteistyökumppani vastaa aina omien työntekijöidensä sitoutumisesta lastensuojeluohjeisiin.

Työnantajana toimiva yhteistyökumppanimme sitoutuu noudattamaan työaikalakia ja sitoutuu siihen, että työ ei ole lapsen kehitystasoon tai ikään nähden liian kuormittavaa tai haastavaa. Työnantaja huolehtii riittävästä perehdyttämisestä ja ohjaamisesta ja vastaa siitä, että työkokemus on lapsen näkökulmasta opettavainen ja positiivinen. Työnantajana toimiva yhteistyökumppanimme ottaa mahdollisissa ongelmatilanteissa välittömästi yhteyttä yhteyshenkilöömme. Planin projekteihin osallistuvia nuoria ohjeistetaan kertomaan työntekijöillemme kaikesta kohtaamastaan epäasiallisesta käytöksestä, ja työntekijöillämme on velvollisuus tutkia nämä ilmoitukset ja puuttua niihin.

Emme tee yhteistyötä yritysten kanssa, joilla on kiinteä yhteys tupakka-, alkoholi-, asevarustus- tai pornografiatoimialaan. Plania ei saa liittää sellaisiin tuotteisiin, tapahtumiin tai muihin yhteyksiin, jotka kuuluvat kyseisille toimialoille.

 1. Lapsi ja viestintäkanavat

Työhömme liittyvässä yhteydenpidossa lapsen kanssa (sähköposti tai muut kanavat) on mukana oltava toinen Planin aikuinen edustaja, tai kopio sähköpostista lähetetään lastensuojelutyoryhma@plan.fi-osoitteeseen.

Planin Whatsapp- ja muissa keskusteluryhmissä mukana on oltava myös aikuinen, ja oleellinen viestintä ja keskustelu pidetään tallessa myös projektin jälkeen ennalta sovitun ajan.

Yhteydenpitoon kummilapsen kanssa on omat ohjeet, jotka annamme kummiuden alussa kummin tietoon. Turvallisuussyistä kaikki yhteydenpito kummilapseen tapahtuu toimistomme kautta.

 1. Tapaamiset lapsen kanssa

Sääntönä on, että Planin työssä mukana olevien lasten kanssa oltaessa paikalla on oltava vähintään kaksi aikuista. Mikäli ollaan julkisella paikalla, jossa on muita ihmisiä, aikuisia voi olla paikalla myös vain yksi. Planin edustaja ei saa viettää työssämme mukana olevan lapsen kanssa aikaa kaksin tarkoituksellisesti ja enempää kuin hetkellisesti. Jos joutuu tilanteeseen, jossa on lapsen kanssa kahden, kannattaa pitää ovi auki käytävään tai hakeutua julkiseen tilaan, esimerkiksi kahvilaan.

Planin lähettiläät ja muut edustajamme ovat kouluissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa jne. vieraita. Koululaiset ja muut ryhmät eivät ole

Planin toiminnassa mukana olevia lapsia, ja he ovat koulun tai muun tilaajan vastuulla. Tämä on hyvä pitää mielessä, mikäli opettaja tai muu ryhmän vetäjä poistuu paikalta Planin edustajan siellä ollessa.

Kummivierailuille on olemassa erilliset ohjeet. Vierailusta kiinnostunut kummi on vähintään kaksi kuukautta ennen matkaa yhteydessä Planin lahjoittajapalveluun, jonka kanssa matka hoidetaan.

 1. Toimenpiteet epäilytapauksissa ja lastensuojelurikkomuksissa

Jos huomaat toimintamme yhteydessä lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, tulee epäilyistä kertoa välittömästi Planin työntekijälle, lastensuojelutyöryhmälle tai Planin pääsihteerille. Suhtaudumme sekä ilmiantoihin että epäilyihin aina vakavasti ja niihin reagoidaan nopeasti. Lapsen hyvinvointi on aina etusijalla, joten asiasta kertominen on aina oikein. Käytössäsi on lisäksi riippumaton kansainvälinen Safe Call –palvelu (Elisa 999 800 7233 2255), jonne voit ottaa yhteyttä, mikäli koet, että et saa asiaasi eteenpäin yllä mainituilla tavoilla.

Jos lastensuojeluohjeiston allekirjoittanutta henkilöä, kuten työntekijäämme, lähettilästä tai vapaaehtoista epäillään lapsen kaltoinkohtelusta, käynnistämme viranomaistoiminnan lisäksi myös Plan International Suomen sisäisen tutkinnan. Pyydämme epäiltyä henkilökunnan jäsentä pidättäytymään tehtävistään, kunnes asia on selvitetty. Epäillyksi joutuminen on vakava asia ja epäillyn henkilön tauko työstä suojelee kaikkia osapuolia tutkinnan aikana.

Tutkinnan aikana epäiltyä kohdellaan syyttömänä. Sellaisen tiedon jakaminen, jonka perusteella lapsi tai epäilty kaltoinkohtelija voidaan tunnistaa, tapahtuu vain välttämättömille tahoille kuten Planin lastensuojelutyöryhmälle ja pääsihteerille. Jos tilanne kuitenkin vaatii lastensuojelullisia toimenpiteitä, kuten yhteydenottoa lastensuojeluviranomaisiin, täyttä luottamuksellisuutta ei voida taata. Lasten kohdalla ilmoitamme asiasta huoltajille.

Sopimaton käytös lapsia kohtaan tai rikkomus lastensuojeluohjeiden noudattamisessa saattaa johtaa työ- tai harjoittelusuhteen, hallituksen jäsenyyden tai kummiuden päättymiseen. Työntekijän irtisanomisesta päättää pääsihteeri, hallituksen jäsenyyden päättymisestä päättää hallituksen puheenjohtaja.

Tahallisesti aiheeton ilmoitus epäilystä ilmoitus on tuomittavaa. Tällaisissa tapauksissa jatkotoimenpiteistä päättää pääsihteeri.

Tietosuoja

Pidämme huolta lasten yksityisyydestä suojaamalla myös heitä koskevia tietoja. Tutustu alle 18-vuotiaille suunnattuun selosteeseen ja valmistaudu tarvittaessa käymään tietosuoja-asioita läpi yhdessä lapsen kanssa. Haastavissa tietosuojakysymyksissä voit olla suoraan yhteydessä Planin tietosuojavastaavaan: tietosuoja@plan.fi

Muuta

Mitä on kaltoinkohtelu? Sen muodot ovat:

 • Ruumiillinen väkivalta – Toiminta, joka aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa fyysistä kipua, haittaa tai vaurion lapselle. Esimerkiksi lyöminen tai tukistaminen.
 • Henkinen väkivalta – Toiminta, joka vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystä, mutta joka ei aiheuta ruumiillisia vaurioita. Henkistä väkivaltaa ovat muun muassa pelottelu, uhkailu, syrjintä ja pilkkaaminen.
 • Laiminlyönti – Huoltaja tai muu lapsesta vastuussa oleva aikuinen jättää tarjoamatta lapselle tämän tarvitsemaa hoivaa, mikä vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystä. Hoivan osa-alueita ovat terveys, koulutus, henkinen kehitys, ravinto, suoja ja turvallisten asuinolosuhteet.
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö – Aikuinen tai iältään vanhempi nuori painostaa tai pakottaa alaikäisen lapsen mukaan seksuaaliseen toimintaan, esimerkiksi altistaa pornografiselle materiaalille tai koskettelee seksuaalisesti. Suomen rikoslain mukaan alle 16-vuotias on alaikäinen (niin sanottu yleinen suojaikäraja).
 • Kaupallinen hyväksikäyttö – Lapsen käyttö työntekijänä tai muussa kaupallisessa toiminnassa niin, että muut hyötyvät siitä ja toiminta vahingoittaa tai saattaa vahingoittaa lapsen fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystä. Esimerkiksi lapsityövoiman käyttö, lapsikauppa ja lapsiprostituutio.
 • Hengellinen hyväksikäyttö – Hengellinen auktoriteetti, tai muu lapseen hengellistä auktoriteettia harjoittava taho (esim. organisaatio, instituutio, kirkko, perhe) käyttää väärin arvovaltaansa ja saamaansa luottamusta tarkoituksenaan kontrolloida, pakottaa, manipuloida tai hallita lasta. Hengellinen hyväksikäyttö sisältää aina vallan väärinkäytön hengellisen uskon tai toiminnan yhteydessä hyväksikäyttäjän tarkoitusperiä varten lapsen tarpeiden kustannuksella. Hengellinen hyväksikäyttö voi olla yhteydessä muuhun lapsen kaltoinkohteluun, esimerkiksi ruumiilliseen tai henkiseen väkivaltaan tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön.