Lapsen oikeuksien sopimus

Plan International Suomen työn perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsen oikeuksien sopimuksen ovat ratifioineet Yhdysvaltoja lukuun ottamatta kaikki YK:n jäsenvaltiot.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä:

 1. artikla: Jokainen alle 18­-vuotias on lapsi.
 2. artikla: Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.
 3. artikla: Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.
 4. artikla: Valtioiden täytyy pitää huolta, että tämä sopimus toteutuu lapsen elämässä.
 5. artikla: Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus neuvoa ja ohjata lasta käyttämään tähän sopimukseen kirjattuja oikeuksia. Valtion pitää kunnioittaa tätä oikeutta.
 6. artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elämään, ja valtion pitää auttaa lapsia saamaan mahdollisimman hyvä elämä.
 7. artikla: Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen. Lapsella on oikeus tuntea vanhempansa ja olla heidän kanssaan mikäli mahdollista.
 8. artikla: Valtiot varmistavat jokaisen lapsen oikeuden henkilöllisyyteen, kansalaisuuteen ja nimeen.
 9. artikla: Jokaisella lapsella on oikeus elää yhdessä vanhempiensa ja perheensä kanssa, jos näiden luona on hyvä olla.
 10. artikla: Joskus lapsi ja hänen vanhempansa voivat joutua eri maihin. Silloin valtioiden täytyy yrittää palauttaa heidät toistensa luokse mahdollisimman pian.
 11. artikla: Valtioiden täytyy estää lasten luvattomat ja laittomat kuljetukset.
 12. artikla: Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa, ja mielipiteet on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.
 13. artikla: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan mielipiteet eivät loukkaa muita.
 14. artikla: Lapsella on oikeus ajatella vapaasti. Lapsella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskontokuntaan. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus neuvoa ja ohjata lasta tämän oikeuden käyttämisessä.
 15. artikla: Lapsella on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.
 16. artikla: Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen kunniaansa tai mainettaan ei saa väheksyä tai loukata.
 17. artikla: Lapsella on oikeus saada tietoa ja seurata tiedotusvälineitä monipuolisesti. Aikuisten täytyy suojella lasta tiedolta, joka voi vahingoittaa tätä.
 18. artikla: Lapsen vanhemmilla on yhdessä vastuu lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta. Heidän tulee toimia lapsen parhaaksi. Valtion ja kuntien täytyy tukea vanhempia kasvatustehtävässä.
 19. artikla: Lasta pitää suojella väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
 20. artikla: Valtion pitää auttaa perheetöntä lasta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja kielelliseen taustaan.
 21. artikla: Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.
 22. artikla: Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän oikeuksiensa toteutumisesta.
 23. artikla: Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.
 24. artikla: Lapsella on oikeus elää terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.
 25. artikla: Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee tarkistaa ajoittain.
 26. artikla: Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.
 27. artikla: Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. Lapsella on oikeus saada koti, ruokaa ja riittävästi vaatteita. Valtion ja kuntien pitää auttaa vanhempia niin, että lapsilla on kaikin puolin hyvät olot kasvaa ja kehittyä.
 28. artikla: Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion täytyy tarjota mahdollisimman monelle lapselle tilaisuus jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen.
 29. artikla: Koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää ihmisoikeuksien, lapsen vanhempien, elinympäristön sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista.
 30. artikla: Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus elää oman ryhmänsä tavalla ja puhua sen omaa kieltä.
 31. artikla: Lapsella on oikeus levätä, leikkiä ja viettää vapaa-aikaa.
 32. artikla: Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa koulunkäyntiä tai vahingoittaa terveyttä tai kehitystä.
 33. artikla: Lasta pitää suojella huumeilta.
 34. artikla: Lasta pitää suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
 35. artikla: Valtioiden pitää estää lapsikauppa.
 36. artikla: Lasta pitää suojella kaikelta hyväksikäytöltä.
 37. artikla: Lasta ei saa kiduttaa eikä rangaista julmasti. Jos lapsi joutuu vankilaan, häntä pitää kohdella inhimillisesti ja hänen ikänsä pitää huomioida.
 38. artikla: Lasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia.
 39. artikla: Valtion täytyy auttaa lasta, jos häntä on kohdeltu väärin.
 40. artikla: Vaikka lapsi olisi rikkonut lakia tai lasta epäiltäisiin siitä, häntä täytyy kohdella hyvin ja ottaa huomioon hänen ikänsä.
 41. artikla: Jos valtioilla itsellään on parempia lakeja kuin tämä sopimus, on niitä noudatettava.
 42. artikla: Valtioiden pitää huolehtia, että kaikki asukkaat tietävät lapsen oikeudet.
 43. artikla: Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.
 44. – 45. artikla: Valtiot raportoivat säännöllisesti miten sopimusta noudatetaan.
 45. – 54. artikla: Nämä artiklat ovat päätöksiä sopimuksen voimassaolosta.

Lisäksi lapsen oikeuksien sopimukseen on lisätty kolme valinnaista pöytäkirjaa eli lisäpöytäkirjaa:

Lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan

Kolme ghanalaista nuorta hymyilee kädet toistensa harteilla.

Tytöt samalle viivalle

Tyttösponssina olet Planin kuukausilahjoittaja ja tyttöjen liittolainen. Tyttösponssina edistät tyttöjen koulutusta sekä torjut lapsiavioliittoja, liian varhaisia raskauksia ja tyttöjen sukuelinten silpomista.

Tule mukaan
Ukrainalainen tyttö istuu sängyllä halaten nalleja.

Auta Ukrainan lapsia

Lasten elämä Ukrainassa on järkkynyt perustuksiaan myöten, eikä tuholle näy loppua. Tavallinen arki on muuttunut hädäksi. Lahjoittamalla sinä autat.

Lahjoita hätäapuun
Planin vapaaehtoisia ja työntekijöitä seisoo portailla siniset nauhat kaulassaan.

Vaikuta vapaaehtoisena

Tavoitteenamme on maailma, jossa kaikkien lasten oikeudet ja tasa-arvo toteutuvat. Edistä oikeudenmukaista maailmaa kanssamme vapaaehtoisena.

Ryhdy vapaaehtoiseksi