Edistämme lasten oikeuksien toteutumista ja pyrimme turvaamaan koulutuksen jatkumisen myös kriiseissä. Keskitymme humanitaarisessa työssämme erityisesti tyttöjen aseman edistämiseen, koska he ovat usein heikoimmassa asemassa ja siksi suurimmassa vaarassa myös katastrofin iskiessä.

Humanitaaristen kriisien määrä on kasvanut. Kymmenen viime vuoden aikana katastrofien koettelemien ihmisten määrä on kaksinkertaistunut. Maailman pakolaisista yli puolet on naisia ja alle 18-vuotiaita.

Katastrofeissa pyrimme turvaamaan lasten perustarpeet: ruoan, suojan, puhtaan veden, lastensuojelu- sekä terveyspalvelut ja koulunkäynnin. Toimitamme katastrofialueille ruokaa, väliaikaissuojia ja hygieniapaketteja. Tuemme lastensuojelua ja koulutyön jatkumista perustamalla väliaikaisia koulutiloja.

Tytöt ovat sukupuolensa ja ikänsä takia usein haavoittuvimmassa asemassa jo ennen katastrofia. Joutuessaan eroon perheestään katastrofin seurauksena tytöt ovat suurimmassa vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai väkivallan kohteeksi. Siksi kiinnitämme humanitaarisessa työssämme erityistä huomiota tyttöihin.

Leila, 18, serkkunsa Munazan kanssa pakolaisleirillä Bangladeshissa

Humanitaarinen työmme pähkinänkuoressa

 • Toimimme yli 70 maassa, ja olemme usein paikalla jo ennen katastrofin iskemistä.
 • Työskentelemme pääosin lahjoittajiemme, Suomen ulkoministeriön ja EU:n tuella.
 • Keräämme lahjoituksia humanitaariseen työhömme hätäapurahaston kautta. Hätäapurahasto vahvistaa valmiuttamme auttaa nopeasti ja tehokkaasti siellä, missä hätä ja tarve ovat suurimmat.
 • Olemme huolehtineet lasten perustarpeista, suojelusta ja koulutuksesta katastrofeissa viime vuosina myös esimerkiksi koronapandemian aikana, globaalissa nälkäkriisissä ja Ukrainan sodassa.

Näin autamme kriiseissä

Yksi neljästä lapsesta elää konfliktin tai katastrofin koettelemassa maassa. He tarvitsevat apuamme.

Lapset ja erityisesti tytöt ovat kriiseissä ja katastrofeissa haavoittuvimmassa asemassa. Perheistään eroon joutuessaan tytöt ovat vaarassa joutua hyväksikäytetyksi tai seksuaalisen väkivallan kohteeksi, mikä lisää ei-toivottujen raskauksien ja sukupuolitautien riskejä sekä vaarantaa tyttöjen tulevaisuuden.

Konfliktialueilla tyttöjä ja naisia siepataan pakkoavioliittoihin, ja he ovat vaarassa joutua kansainvälisen järjestäytyneen ihmiskaupan uhriksi. Kolme viidestä ehkäistävissä olevasta äitiyskuolemasta tapahtuu konflikti- tai katastrofialueilla tai pakomatkalla.

Edistääksemme lasten oikeuksien toteutumisen myös kriisien aikana tuemme lasten ikään ja yksilöllisiin tarpeisiin sopivaa kehitystä ja varmistamme tyttöjen äänen kuulumisen:

 • Vahvistamme lastensuojelua ja tarjoamme psykososiaalista tukea lapsille ja heidän vanhemmilleen.
 • Luomme lapsille ja erityisesti tytöille turvallisia tiloja, joissa he voivat oppia ja leikkiä yhdessä ikäistensä lasten kanssa.
 • Suojelemme tyttöjä sukupuolittuneelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä.
 • Huomioimme myös vammaiset lapset ja heidän erityistarpeensa osallistavien leikki- ja urheilutuokioiden avulla.
 • Tarjoamme ikätason mukaista tietoa lisääntymis- ja seksuaaliterveydestä ja -oikeuksista ja tuemme lasten ja nuorten pääsyä näihin palveluihin.

Haluamme varmistaa lasten koulutien jatkumisen myös katastrofin iskiessä.

Konfliktialueilla asuvat lapset ovat yli kaksi kertaa todennäköisemmin poissa koulusta kuin lapset, jotka eivät asu konfliktialueella. Konfliktialueilla asuvat tytöt ovat poissa koulusta lähes 2,5 kertaa todennäköisemmin.  Konfliktialueilla olevat tytöt jäävät peräti 90 prosenttia todennäköisemmin vaille toisen asteen koulutusta kuin ei-konfliktialueilla asuvat tytöt.

Koulu voi keskeytyä äkillisen kriisin tai luonnonkatastrofin takia. Se voi myös keskeytyä, koska kriiseissä vanhemmat usein rajoittavat tyttäriensä liikkumista suojellakseen heitä väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Tytöt myös joutuvat poikia useammin huolehtimaan pienemmistä sisaruksistaan tai vastaamaan lisääntyneistä kotitöistä, mikä voi katkaista koulutien.

Koulu auttaa lasta selviämään katastrofin tai kriisin aiheuttamasta järkytyksestä ja lisää hänen turvallisuuden tunnettaan. Mahdollisuus käydä koulua on myös jokaiselle lapselle kuuluva perusoikeus.

 • Edistääksemme lasten koulutien jatkumista mahdollisimman nopeasti:
 • Perustamme kriisi- ja katastrofialueille väliaikaisia koulutiloja.
 • Rakennamme tytöille tarkoitettuja erillisiä, lukittavia vessoja ja peseytymistiloja helpottamaan erityisesti kuukautishygieniasta huolehtimista.   
 • Tuemme opetusmateriaalien hankkimista.
 • Työskentelemme paikallisten opettajien, kouluhallinnon, vanhempainryhmien ja opetusministeriön kanssa lapsikeskeisten opetusmenetelmien, sukupuolisensitiivisyyden ja vastuullisuutta valvovien toimintojen viemiseksi koulujen opetussuunnitelmiin.
 • Rohkaisemme yhteisöjä, vanhempia ja lapsen huoltajia tukemaan tyttöjen koulutusta ja positiivista vanhemmuutta.
 • Tuemme koulun kesken jättäneiden lasten paluuta kouluun.
 • Kartoitamme yleisimpiä haasteita, jotka estävät vammaisten lasten koulunkäyntiä ja kehitämme keinoja niiden ratkaisemiseksi.

Ehkäisemme alle viisivuotiaiden lasten ja raskaana olevien sekä imettävien naisten aliravitsemusta.

Aliravitsemus on erityisen vakavaa lapsille ja raskaana oleville tai imettäville naisille. Siksi keskitymme humanitaarisessa työssämme alle viisivuotiaiden ja raskaana olevien tai imettävien naisten aliravitsemuksen ehkäisyyn ja hoitamiseen.

Tukeaksemme lasten ja heidän perheidensä hyvinvointia:

 • Tuemme paikallisten terveysasemien ja terveyspisteiden toimintaa ja osaamista kouluttamalla hoitoalan ammattilaisia tunnistamaan ja hoitamaan akuuttia aliravitsemusta.
 • Toimitamme terveyspisteille ja -asemille aliravitsemuksen hoitoon tarkoitettuja tarvikkeita ja lääkkeitä.
 • Tuemme imetystä. 
 • Toimitamme aliravituille lapsille tarkoitettua energiapitoista ravintolisää yhteistyössä Maailman ruokaohjelman WFP:n kanssa.
 • Koulutamme yhteisöjä ja vanhempia tunnistamaan ja ehkäisemään aliravitsemusta.
 • Koulutamme vanhempia ravinteikkaan ruoan merkityksestä ja käsihygienian tärkeydestä.
 • Vahvistamme yhteisöjen katastrofikestävyyttä lisäämällä tietoa katastrofeilta varautumisesta ja niiltä suojautumisesta.
 • Olemme jakaneet kuivuutta kestäviä siemenlajikkeita ja niukkoja oloja kestävän karjan hankintaa.

Toimimme yli 70 maassa. Laajan verkostomme ansiosta aloitamme avustustyöt nopeasti.

Kansainvälinen Plan työskentelee yli 70 maassa. Laajan verkostomme ansiosta olemme usein paikalla jo ennen katastrofia ja pystymme auttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Tuemme yhteisöjä myös varautumaan katastrofeihin ennalta, jolloin vahingot jäävät usein pienemmiksi ja toipuminen niistä tapahtuu nopeammin.

Työskentelemme pitkäjänteisesti

Jatkamme työskentelyä myös sen jälkeen, kun välitön hätä on ohi ja median huomio on kääntynyt toisaalle.

Monet kriisit pitkittyvät, ja tytöt ja pojat tarvitsevat apuamme vielä pitkään varsinaisen kriisin tai katastrofin jälkeen. Ilmastonmuutos koettelee pahiten kehittyviä maita ja lisää sään ääri-ilmiöitä, jotka aiheuttavat vakavia ja pitkään jatkuvia ongelmia etenkin ruokaturvassa. 

Tuemme yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen esimerkiksi tukemalla erilaisten elinkeinojen harjoittamista, lisäämällä tietoa kestävästä viljelystä sekä tukemalla erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Lue lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksista tyttöjen oikeuksiin.

Työskentelemme laadukkaasti

Työtämme ohjaavat muun muassa kansainväliset humanitaarisen avun standardit, jotka määrittelevät vähimmäiskriteerit avustustoiminnalle. Niiden mukaan kriisiin joutuneilla ihmisillä on oikeus saada heidän tilanteeseensa sopivaa ja tarpeellista apua ja avustustyön on oltava tehokasta ja oikein ajoitettua. Humanitaariset toimet eivät saa vaikuttaa kielteisesti yhteisöihin ja yksittäisiin ihmisiin, vaan niiden tulee lisätä yhteisöjen katastrofikestävyyttä ja sopeutumiskykyä. Yhteisöillä on myös oltava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. 

Laadun ja vastuullisuuden varmistamiseksi arvoimme jatkuvasti omaa toimintaamme ja raportoimme työmme tulokset rahoittajille, tukijoillemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Pyydämme toiminta-alueidemme yhteisöiltä säännöllisesti palautetta työstämme. Olemme kehittäneet lapsi- ja vammaisystävällisiä palautteenantojärjestelmiä, joiden avulla keräämme arvokasta palautetta hankkeidemme onnistumisesta ja siitä, miten voimme kehittää toimintaamme. 

Palautejärjestelmät toimivat myös yhteisöjen turvana, sillä niiden avulla voimme tunnistaa ja ennaltaehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä ja väärinkäytöksiä.

Työskentelemme yhdessä muiden järjestöjen kanssa

Äkillisissä katastrofeissa hyvä yhteistyö ja koordinaatio on välttämätöntä. Hyvä koordinaatio merkitsee nopeampaa ja tehokkaampaa avustustyötä. 

Kansainvälistä yhteistyötä humanitaarisissa tilanteissa koordinoivat YK:n humanitaarisen avun koordinointijärjestö OCHA ja YK:n pysyvä yhteistyökomitea (IASC), jossa ovat mukana YK-elimien lisäksi tärkeimmät kansalaisjärjestöt, myös Plan International. Työn tehostamiseksi komiteassa on sovittu järjestöjen kesken vastuualueet ja ryhmät, niin sanotut klusterit. Plan on vahva toimija erityisesti koulutusta ja lastensuojelua koordinoivassa ryhmässä.

Olemme Euroopan komission humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun pääosaston (ECHO) hyväksymä kumppaniorganisaatio.

Lisäksi Plan vetää yhdessä Unicefin kanssa lastensuojelua humanitaarisessa työssä koordinoivaa ja kehittävää Alliance for Child Protection in Humanitarian Action -työryhmää. Plan on mukana myös useissa keskeisissä kansainvälisissä työryhmissä, joiden tavoitteena on parantaa hätäapukoulutusohjelmien yhteisesti sovittuja sisältöjä ja laatua.