Hankkeet | Plan

 

 

 

Matkalla

Matkalla parantaa oppivelvollisuusiän loppupuolella muuttaneiden nuorten ja heidän huoltajiensa mahdollisuuksia osallistua suomalaisen yhteiskunnan toimintaan. Projektissa tuetaan nuorten arjen taitoja ja tutustutaan yhdessä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Matkalla-projekti vahvistaa nuoren osallisuuden kokemusta ja vähentää syrjäytymisvaaraa tukemalla työelämätaitoja, opiskelumotivaatiota ja vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia. Työskentelyssä keskeistä on nuorten elämänhallinnan vahvistaminen ja elinpiirin laajentaminen sekä vanhempien osallisuuden ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Matkalla-projektin toimintavuosi kestää noin vuoden ajan. Toimintavuoden aikana nuoret pääsevät harjoittelemaan itsetuntemukseen, opiskeluun ja työnhakuun liittyviä taitoja vertaisryhmissä, sekä kokeilemaan erilaisia vapaa-ajan harrastuksia.

Nuorten työelämätaitojen harjoittelu huipentuu aktiivisesti projektin toimintoihin osallistuneille nuorille järjestettävään lyhyeen kesätyökokeiluun.  

Matkalla-projektiin osallistuneet nuoret ovat 15–17-vuotiaita, pääosin 9 -luokkalaisia nuoria. He ovat projektin alkaessa asuneet Suomessa yleensä 1–4 vuotta.

Vanhemmille suunnatussa toiminnassa tutustutaan suomalaiseen arkeen ja yhteiskunnan toimintaan yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Vanhemmille järjestetään tulkattuja infotilaisuuksia mm. vanhemmuudesta ja nuorten elämästä Suomessa sekä luodaan yleiskatsaus jatkokoulutukseen, työelämään ja vapaa-aikaan.  Perheiden rooli projektissa on ollut vahva, mikä on osaltaan kannustanut nuoria mukaan ja poistanut esteitä osallistumiselta.

Katso Matkalla-projektin koulutukset ja materiaalit.

Jos tulee ongelmia, eka paikka mikä tulee mieleen, on Matkalla, mistä voi pyytää apua.

Matkalla-projektin teemat

Nuorten integroituminen yhteiskuntaan tapahtuu pääosin koulutuksen, työelämän ja vapaa-ajan kautta. Nämä on siksi valittu Matkalla-projektin pääteemoiksi. Kaikki vertaistapaamiset nivoutuvat vahvasti oppimiseen, koulutukseen, vapaa-aikaan, työllistymiseen, arjen taitoihin, minäkuvan rakentumiseen, identiteettiin ja sosiaalisiin suhteisiin.

 

 

Projektissa vuoden 2016 loppuun mennessä:

 • yli 200 nuorta
 • lähes 500 kokoontumiskertaa
 • noin 120 huoltajaa
 • 46 koulutettua vapaa-ajan tuutoria
 • noin 25 vapaaehtoista  
 • yli 30 kesätyönantajaa, joista valtaosa on ollut mukana toiminnassa useana kesänä
 • 43 kesätyöpaikkaa vuonna 2014, 65 kesätyöpaikkaa vuonna 2015 ja 55 vuonna 2016
 • yhteistyökumppaneita vuosittain useita kymmeniä

 

Projektin hankekumppaneina olivat vuosina 2013–2016 Espoon, Helsingin ja Vantaan opetus- ja nuorisotoimet, Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomen Setlementtiliitto ja SeslonkiYhdistys sekä lukuisa joukko oppilaitoksia, järjestöjä ja kunnallisia toimijoita.

Hankkeen rahoittaa pääosin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.
 

 

Lisätietoa hankkeesta:
Katariina Ainamo
katariina.ainamo@plan.fi

 

 

Vapaaehtoisena voit:

• tukea maahanmuuttajavanhempia tutustumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin sekä vapaa-ajantoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.
• olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia retkiä, tapahtumia ja keskusteluiltoja vanhemmille sekä koko perheelle.
• tukea nuorten työelämätaitoja (voit auttaa tekemään esimerkiksi työhakemusta ja cv:tä).

Tapahtumia järjestetään lähes kuukausittain, kevät on kuitenkin vilkkainta aikaa. Tapahtumat ovat pääsääntöisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Lisätietoa hankkeen vapaaehtoisuudesta: 
Hanna-Leena Saavalainen
hanna-leena.saavalainen@plan.fi

Tieto työelämästä on ollut hyödyllistä. Sain myös tietoa aikuislukiosta.

 

Muuttajat!

Muuttajat! on vuonna 2015 startattu demokratiakasvatushanke, joka lisää yli 15-vuotiaiden maahanmuuttajanuorten tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen osallistumisen kanavista sekä rohkaisee nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi. Kohderyhmä on Suomeen oppivelvollisuusiän loppupuolella saapuneet nuoret, jotka tarvitsevat usein erityistä tukea yhteiskunnan jäseniksi kasvamisessa. Hanke jatkuu vuoteen 2021 asti.

Muuttajat! -demokratiakasvatus on rohkaisua osallistumiseen, tiedon lisäämistä, keskustelua, oman ajattelun herättelemistä sekä oman paikan ja roolin pohtimista suomalaisessa yhteiskunnassa. Hankkeen ryhmätoiminnoissa käsitellään teemoja kuten demokratia, poliittinen järjestelmä, järjestöt ja vapaaehtoistyö, omien mielipiteiden ilmaiseminen, oikeudet, velvollisuudet ja moraali ja naisten osallistuminen. Ryhmätoiminnoissa tavataan noin 2-9 kertaa.

Nuorten oma osallisuus on toiminnan keskiössä. Menetelmät perustuvat keskusteluun, kokemuksellisuuteen, omaan pohdintaan ja tekemisen kautta oppimiseen. Nuoret tavoitetaan hankkeessa yhteistyökumppaneiden kautta. Kumppanit valitsevat itselleen ja nuorilleen sopivimman toimintamallin hankkeen Aktiviteettimenusta.

Hankkeen toiminnoista on tuotettu Demokratiakasvatuksen reittiopas, jossa esitellään onnistuneimmat mallit ja menetelmät.

Hanke sisältää myös Nuoret toimijat -kokonaisuuden, joka on 15-20 –vuotiaille maahanmuuttajanuorille suunnattu vaikuttamistyön koulutuskokonaisuus. Koulutuskokonaisuus käsittää noin 15 kokoontumiskertaa. Tavoitteena on tarjota maahanmuuttajanuorille tietoja ja verkostoja, joita yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tarvitaan. Koulutusohjelma vahvistaa nuorten itsetuntemusta ja mahdollistaa ensimmäiset vaikuttamiskokemukset suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuraava koulutuskokonaisuus alkaa keväällä 2020.

Muuttajat hanketta on tehty yhteistyössä mm. Vantaan aikuisopiston, Helsingin aikuisopiston, Espoon aikuisopiston, Vantaan Edupolin, Espoon työväenopiston, Eiran aikuislukion, Vantaan Niceheartsin, Al-Birr Lähimmäisavun, R3:sen, Monaliikun, Vantaan naapuriäitien, Espoon Järjestöjen Yhteisön, Sino-Finn Cultural Exchange Associationin sekä Monihelin kanssa.

Vapaaehtoisena voit:

• ohjata temaattisia kokonaisuuksia, sparrata nuorta henkilökohtaisesti ja fasilitoida vaikuttamistyön projekteja
• osallistua kesällä Nuoret toimijat -kokonaisuuteen, jossa vapaaehtoiset ohjaavat ryhmäytymisharjoitteita sekä auttavat ryhmätapaamisten ja kesäleirien käytännön järjestelyissä.

Toiminta tapahtuu pääasiassa päivisin, Nuoret toimijat -kokonaisuudessa myös iltaisin. Toivomme mukaan noin 18–29-vuotiaita vapaaehtoisia.

Lisätietoa hankkeesta ja sen vapaaehtoisuudesta:
Gelawej Viyan
gelawej.viyan@plan.fi

Tämä oli hyödyllistä minulla, koska olen oppinut ilmaisemaan minun mielipidetta enemmän.


 

LUONTOKOTOUTUMINEN

Luontokotoutumisessa toteutetaan vuosittain 1-3 hanketta. Tällä hetkellä hankkeita on kaksi; Luontoliikunta yhdistää ja Juuria ja silmuja.

Luontokotoutuminen tukee maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten ja heidän perheidensä kotoutumista luontolähtöisen toiminnan avulla. Toiminta on maksutonta ja se toteutetaan selkosuomenkielellä. Hankkeissa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden, järjestöjen ja kaupunkien kanssa. Toimintaa toteutetaan pääkaupunkiseudulla.

Luontoliikunta yhdistää -hankkeen tavoitteena on rohkaista maahanmuuttajataustaisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään liikkumaan ja toimimaan luonnossa yhdessä sekä ohjata heitä henkilökohtaisiin kestävän elämäntavan ratkaisuihin. Hankkeen toimintamuotoja ovat vuodenajasta ja osallistujien toiveista riippuen esimerkiksi jokamiehenoikeuksiin keskittyvät luontoretket, harrastuskokeilut, luonnonhoitotalkoot ja kaupunkiympäristön tempaukset.

Juuria ja silmuja on kulttuurilähtöinen luontokotoutumishanke, jonka päätavoitteena on löytää kulttuurin ja luonnon kautta uusia tapoja tukea lasten ja nuorten sekä heidän äitiensä kotoutumista. Hankkeessa tutustutaan suomalaiseen kulttuurihistoriaan ja luontolähtöiseen kulttuuriin osana yhteiskuntaa erityisesti naisnäkökulmasta käsin, järjestetään yhdenvertaisia juhlia sekä tehdään nuotiopiiriretkiä.

Hankkeiden rahoitus tulee Opetushallitukselta ja Suomen Kulttuurirahastolta.

 

Vapaaehtoisena voit:

• toimia apuohjaajana luonto- ja kulttuuriretkillä: leikeissä, rastiradoissa, luonnossa liikkumisessa, grillaamisessa jne.
• oman kiinnostuksen ja osaamis-/koulutustaustasi mukaan osallistua myös toiminnan sisällön suunnitteluun

Toimintaa järjestetään pääasiassa päivisin, mutta toisinaan myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Lisätietoa hankkeista ja hankkeiden vapaaehtoisuudesta:
Anu Järvinen
anu.jarvinen@plan.fi

 

CV työelämään

CV työelämään -hanke tukee erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten polkuja työelämään vertaisryhmätoiminnan keinoin. CV työelämään -mallissa tehdään yhteistyötä erityisesti oppilaitosten ja työnantajien kanssa. Projektiin osallistumisen päätteeksi nuoret pääsevät kesätyöharjoitteluun.

Pääkohderyhmänä ovat oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret (n. 16-20v), mutta oppilaitoskohtaisiin ryhmiin voidaan ottaa mukaan myös muita nuoria, joiden koulu kokee hyötyvän projektista. Toimintaa toteutetaan pk-seudulla ja Tampereella. Nuoret voivat tulla mukaan hankkeeseen esimerkiksi peruskoulun 9-luokan tai aikuisten perusopetuksen kautta.

Ryhmissä harjoitellaan itsetuntemusta ja työelämätaitoja, suunnitellaan tulevaisuutta, sekä tutustutaan erilaisiin aloihin ja jatko-opintovaihtoehtoihin. Nuorille tarjotaan myös:

 • ryhmämentorointia pidemmälle opinnoissaan edenneiltä nuorilta aikuisilta
 • sparrausta työelämän eri alojen osaajilta
 • job shadowing -työpaikkavierailu unelmien työpaikkaan

Nuorten vertaisryhmätoiminta aloitetaan usein syksyisin yhteistyöoppilaitosten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tarjoamme lyhytkestoisempaa toimintaa erillisille nuorten ryhmille sekä koulutusta nuorten kanssa työskenteleville hankkeen teemoihin/menetelmiin liittyen.

Hanketta rahoittaa STEA vuosina 2020-2022.

OKM:n rahoittamassa kehittämishankkeessa luodusta CV työelämään -mallista lisää täältä.

Lisätietoa hankkeesta:
(esim. osallistumisesta vapaaehtoisena, mentorina tai sparraajana) 
Emilia Heikkilä
emilia.heikkila@plan.fi

Lisätietoa työnantajayhteistyöstä:
Hanna Nurmi
hanna.nurmi@plan.fi
 


 

Asennetta vapaaehtoisuuteen

Asennetta vapaaehtoisuuteen on vuonna 2019 alkanut hanke, jossa nuorten osallisuutta vahvistetaan paikallisella ja globaalilla tasolla vapaaehtoisuuden kautta. Kohderyhmänä ovat noin 16-18 -vuotiaat maahanmuuttajataustaiset sekä kantasuomalaiset nuoret.

3-10 tapaamiskerrasta koostuvan kurssin aikana nuoret pääsevät käsittelemään vapaaehtoisuutta, sen merkitystä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotona, sekä tutustumaan eri paikallisiin ja globaaleihin teemoihin, joihin vapaaehtoistyö monesti kytkeytyy. Tämän lisäksi nuoret kokeilevat projektityöskentelyä valittujen yhteiskunnallisten teemojen ympärillä. Vapaaehtoistyökokeiluiden teemoina on ollut mm. ympäristö/ilmastonmuutos sekä vanhustyö.  Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Hanke toimii pääkaupunkiseudulla ja sitä rahoittaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

Lisätietoa hankkeesta:
Katariina Ainamo
katariina.ainamo@plan.fi

 

Voimanaisia

Plan International Suomi on aloittanut alkuvuodesta 2018 STEA-rahoitteisen hankkeen. Tuemme äitien ja tyttöjen voimavaroja, arkea ja elämää Suomessa. Edistämme hankkeessa maahanmuuttajatyttöjen ja heidän äitiensä osallisuutta, tuemme heidän kotoutumistaan ja vahvistamme sukupolvisuhteita.

Kasvatamme projektissa maahanmuuttajatyttöjen ja -äitien verkostoja ja tuemme heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Lisäksi osallistujien tiedot omista oikeuksista ja päätöksentekomahdollisuuksista vahvistuvat ja he saavat työkaluja aktiiviseen osallistumiseen.

Toiminnan pääkohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajaäidit ja heidän esimurrosikäiset tyttärensä. Tavoitamme kohderyhmän yhteistyökumppaneidemme, mm. koulujen ja Luetaan yhdessä -verkoston kautta.

Vuonna 2018 ryhmätoiminta käynnistettiin Vuosaaressa, Pasilassa ja Tikkurilassa. Vuonna 2019 ryhmiä on ollut Hakunilassa, Kontulassa sekä Matinkylässä. Uudet ryhmät alkavat joulukuussa 2019 Malmilla ja Kannelmäessä. Ryhmän päättyessä äidit ja tytöt voivat halutessaan jatkaa Naisten verkostossa, joka kokoaa eri ryhmien osallistujat sekä vapaaehtoiset yhteen. Naisten verkosto järjestää retkiä, asiantuntijatapaamisia ja juhlia.
 

Voit myös ilmoittautua Voimanaisten vapaaehtoiseksi:
 

Vapaaehtoisena voit:

• osallistua Naisten verkostoon

• suunnitella yhteisiä tapahtumia ja retkiä sekä osallistua niiden toteutukseen.

• nauttia yhdessäolosta

• tukea suomen kielen käyttöä.

 

Lisätietoa hankkeesta ja hankkeen vapaaehtoisuudesta:
Maria Wikberg
maria.wikberg@plan.fi

 

Päättyneet hankkeet

 

CV työelämään - työpolkujen kehittämishanke 2017-2019

CV työelämään -kehittämishanke tuki erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistymistä. Tavoitteena oli löytää uusi toimintamalli nuorten, koulujen ja työnantajien, erityisesti yritysten, välille. Malli kehitettiin yhteistyössä työnantajien ja oppilaitosten kanssa. Kehittämishanke korosti vahvasti yritysten yhteiskuntavastuuta, mutta yhteistyötä tehtiin myös mm yhdistysten kanssa. Pääkohderyhmänä oli oppivelvollisuuden loppupuolella Suomeen muuttaneet nuoret, mutta mukaan otettiin myös jo pidempään Suomessa asuneita nuoria. Nuoret tulivat mukaan hankkeeseen mm. valmistavan opetuksen, jopo-ryhmien ja valman kautta. Ryhmissä harjoiteltiin mm. itsetuntemusta ja työelämätaitoja, suunniteltiin tulevaisuutta, sekä tutustuttiin erilaisiin aloihin ja jatko-opintovaihtoehtoihin. Yrityksille puolestaan kehitettiin nykyistä palkitsevampia yhteistyömahdollisuuksia, joissa kertaalleen perehdytetyt nuoret jatkoivat saman työnantajan palveluksessa pidemmän ajan. Perusajatuksena oli pitkien kaarien rakentaminen nuoren työelämässä. Ensimmäinen työelämäkokeilu 16–17-vuotiaana voi siten parhaimmillaan jatkua eri muotoisena työskentelynä saman tai saman alan työnantajan palveluksessa nuoren jo täysi-ikäistyttyä. Projekti toteutettiin pääkaupunkiseudulla, sekä Tampereella. Projektin rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.
 

CV - Esikuvat, mentorit ja sparraajat nuoren työelämäpolun tukena 2017-2019

CV – esikuvat, mentorit ja sparraajat nuoren työelämäpolun tukena -hankkeen lähtökohtana oli työuraa aloittelevan nuoren epävarmuus omista valinnoista, työelämän ja opintojen yhteensovittaminen sekä näköalattomuus omien vaihtoehtojen suhteen. Hankkeen päätavoite olikin vahvistaa 15-17 –vuotiaiden maahanmuuttajanuorten työelämätaitoja ja luoda heille uusia verkostoja. Hanke kehitti maahanmuuttajanuorten työelämä- ja tulevaisuustaitoja ja konkretisoi heidän opiskelu- ja työelämäpolkujaan. Hankkeessa tuotettiin lisäksi ammattiesittelyvideoita oppilaitosten ja järjestöjen käyttöön. Videot löytyvät täältä. Hankkeen rahoitti Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kototutumistyön yksikkö.
 

Liikuntavuosi luonnossa 2017-2018

Liikuntavuosi luonnossa -projekti rohkaisi maahanmuuttajataustaisia nuoria ja heidän perheitään liikkumaan luonnossa, hyödyntämään lähiluontoa liikuntaympäristönä sekä vahvistamaan luontosuhdettaan. Se nosti esille myös luonnonsuojelun ja yhteyden ilmastokysymyksiin. Vuoden aikana hankkeen aktiviteeteista kehitettiin monikulttuurisen luontoliikunnan vuosikello. Se on nyt myös muiden toimijoiden käytettävissä.

Projektissa tehtiin yhteistyötä useiden oppilaitosten ja järjestöjen kanssa. Hankkeen päärahoitus tuli opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Projekti oli osa Suomi100 -juhlavuotta.
 

Yhdessä kesätyöhön 2016-2017

Yhdessä kesätyöhön -hankkeessa tuettiin 15-17 vuotiaita kantasuomalaisia sekä maahanmuuttajataustaisia nuoria kesätyöhön kulttuuritoimijoiden kautta vuosina 2016-2017. Hanke vahvisti nuorten keskinäistä ymmärrystä ja yhteistyötä, sekä kehitti pilotoinnista syntyneen työllistymismallin kulttuurialan käyttöön. Nuorille etsittiin myös kesätyö ja heidän työelämätaitojaan sekä hakemus- että haastatteluosaamistaan vahvistettiin. Nuoret valikoituivat mukaan pääosin pääkaupunkiseudulta, Tampereen seudulta, Hämeenlinnasta, Turusta, Oulusta, Kemistä, sekä Rovaniemeltä.

 

Kokeile ja liiku 2015–2016

Kokeile ja liiku -projekti vahvisti maahanmuuttajataustaisten nuorten osallisuutta lisäämällä tietoa niin ohjatuista kuin arjen liikuntamahdollisuuksista sekä rohkaisemalla nuoria liikkumaan. Projekti toteutettiin pääosin pääkaupunkiseudun maahanmuuttajanuorten keskuudessa keväästä 2015 kesään 2016.  Keväällä ja kesällä 2016 toteutettiin vastaavanlainen liikuntapilotti turvapaikanhakijanuorten vastaanottokeskuksessa Siuntiossa.

Minun polkuni 2010

Minun polkuni -pilotti oli Planin ensimmäinen maahanmuuttajahanke. Sen tavoitteena oli tukea maahanmuuttajataustaisten nuorten työelämään tutustumisjaksoa (TET). Se toteutettiin pääosin yhdessä peruskoulussa, mutta osaan koulutuspäivistä kutsuttiin mukaan nuoria kahdesta peruskoulusta. Koulutuspäivien sisältönä olivat mm työelämätaidot, cv ja haastattelut. Projektin aikana nuoret suorittivat TET-jakson. Minun polkuni -projekti oli hankkinut työnantajat projektiin mukaan.