Työmme tasa-arvon ja tyttöjen oikeuksien puolesta vahvistuu

Vuoden 2022 alusta edistämme ulkoministeriön ja tyttösponssien tuella tasa-arvoa sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia kuudessa ohjelmamaassa ja Suomessa. Uuden ohjelman päätavoite on, että lapset ja nuoret kaikessa moninaisuudessaan voivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan.

Inka Kovanen
Kuvat:
Plan International

Globaali koronaviruspandemia ja eri puolilla maailmaa vahvistuneet taantumukselliset liikkeet uhkaavat romuttaa tasa-arvossa ja tyttöjen ja naisten oikeuksissa saavutettua edistystä. Lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja suku-puolittunut väkivalta ovat lisääntyneet hälyttävästi monissa maissa.

Vuoden alussa alkanut uusi, ulkoministeriön ja tyttösponssiemme tukema nelivuotinen kehitysyhteisteistyöohjelmamme My Body, My Future 2 on siksi on siksi entistäkin ajankohtaisempi. Se on jatkoa aiemmalle ohjelmallemme (2018–2021) ja pyrkii syvälliseen muutokseen yhteiskuntien ja yhteisöjen asenteissa ja normeissa.

”Haluamme, että lapset ja nuoret kaikessa moninaisuudessaan ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat tytöt voivat päättää omasta kehostaan ja tulevaisuudestaan”, sanoo Plan International Suomen ohjelmajohtaja Annukka von Kaufmann.

“Se onnistuu vain, jos yhteisöjen ja yhteiskuntien normit ja valtarakenteet muuttuvat ja nuorilla on tukea ja itseluottamusta tehdä tietoisia, vastuullisia ja terveellisiä valintoja oman elämänsä suhteen.”

Vähemmistöihin kuuluvat nuoret vahvemmin mukaan työhön

Työskentelemme yhdessä paikallisten kumppaniemme kanssa Etiopiassa, Mosambikissa, Ugandassa, Zimbabwessa, Laossa ja Myanmarissa. Zimbabwe on uusi ohjelmamaa, muissa maissa olemme toimineet jo vuosia.

Pääasiallinen kohderyhmämme ovat 10–24-vuotiaat lapset ja nuoret, erityisesti tytöt. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat raskaana olevat tytöt ja naimisissa olevat nuoret äidit sekä vamman kanssa elävät ja seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvat nuoret.

”Syrjivien asenteiden ja sukupuolinormien vuoksi vamman kanssa elävät lapset ja nuoret sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat jäävät usein ilman tukea, eikä heidän äänensä kuulu. Teemme yhteistyötä nuorten järjestöjen ja vammaisjärjestöjen kanssa ja varmistamme, että he tulevat kuulluksi vaikuttamistyössä ja palveluiden kehittämisessä”, von Kaufmann sanoo.

Lisäämme tietoa seksuaalioikeuksista

Laosissa lasten koulunkäynti on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi, mutta monet lapset joutuvat yhä keskeyttämään koulun köyhyyden, heikon laon kielen taidon tai sukupuolten epätasa-arvon vuoksi. Perustamissamme koulujen kerhoissa lapset ja nuoret saavat tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja -oikeuksista sekä tasa-arvosta. Nuoret ohjaavat kerhoja itse.

Saadaksemme aikaan kestävää muutosta työskentelemme perheiden, kansalaisyhteiskunnan toimijoiden, viranomaisten sekä paikallisten johtajien kanssa. Vaikutamme kansallisesti ja kansainvälisesti, jotta tyttöjen asema paranee kaikilla tasoilla, myös lainsäädännössä.

Tuemme liikkeitä, jotka edistävät ihmisoikeuksia ja seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Lisäksi edistämme keskustelua seksuaalisuudesta myönteisenä asiana sekä maskuliinisuudesta ilman rajoittavia ja ahtaita miehen malleja.

Uudessa ohjelmassa vahvistamme erityisesti kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kouluissa ja koulujen ulkopuolella.

”Olemme huomanneet, että nuoret eivät saa riittävästi oikeaa tietoa. Monet eivät tiedä, mitä seksuaalinen väkivalta on tai mitä suostumus tarkoittaa. Että heillä on myös oikeus päättää, kenen kanssa ja milloin he ovat seksuaalisessa kanssakäymisessä. He eivät välttämättä tiedä, mistä ehkäisyvälineitä saa. Tai jos he tietävätkin, niitä voi olla vaikea saada yhteisön asenteiden takia”, von Kaufmann sanoo.

Parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluita

Kun nuoret saavat lisää tietoa, he osaavat ja uskaltavat myös toimia oikeuksiensa puolesta. He voivat osallistua kansalaisyhteiskunnan toimintaan ja vaikuttaa itse parempien ohjelmien ja palvelujen puolesta.

”Aiemmassa ohjelmassamme näimme, että nuoret uskalsivat vaatia enemmän ja myös haastaa vallitsevia toimintatapoja. Jotta heidän vaatimuksiinsa voidaan vastata, meidän on vahvistettava myös seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja vaikutettava nuorten kanssa päättäjiin”, von Kaufmann sanoo.

Tuemme terveysammattilaisten osaamista ja valmiuksia tarjota nuorisoystävällisiä ja inklusiivisia palveluita.

”Palveluiden on oltava luottamuksellisia ja helpommin lähestyttäviä, jotta nuoret uskaltavat hakea niitä eivätkä koe, että palvelut ovat vain raskaana oleville tai aikuisille.” 

Ilmastokestävyyttä ja työelämätaitoja

Smartup Factory -innovaatiopajoissamme Ugandassa ja Etiopiassa syrjäytymisvaarassa olevat nuoret oppivat muun muassa IT-taitoja, taloustaitoja, palvelumuotoilua ja kuvaamista. Suurin osa koulutuksen käyneistä on onnistunut työllistämään itsensä tai löytänyt muuten työtä.

”Viimeistään koronapandemia on osoittanut, miten tärkeitä digitaidot ja pääsy verkkoon ovat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta”, von Kaufmann sanoo.

Parannamme erityisesti tyttöjen ja nuorten naisten toimeentulo- ja työllistymismahdollisuuksia.

”Koulutus ja toimeentulo ovat tärkeimpiä keinoja katkaista köyhyyden kierre. Vahvistamme esimerkiksi yhteisöjen säästöryhmiä ja sellaisia työelämätaitoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.”

Ilmastonmuutokseen varautuminen ja vastaaminen ovat entistä merkittävämpi osa työtämme: vahvistamme nuorten tietoa ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä riskeistä ja tuemme nuorten ja heidän yhteisöjensä ilmastokestävyyttä. Arvioimme myös oman toimintamme ilmastovaikutukset.

Kotimaassa lisää vaikuttamismahdollisuuksia nuorille

Planin lastenhallituksessa on kaksikymmentä 11–18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. He lisäävät tietoa lasten oikeuksista ja vaikuttavat tasa-arvon puolesta.

Edistämme ulkoministeriön tuella globaalia vastuunkantoa myös Suomessa. Vahvistamme globaalikasvatuksella lasten ja nuorten aktiivista kansalaisuutta sekä tietoa kehityskysymyksistä ja tyttöjen oikeuksista. Lisäämme viestinnällämme suomalaisten tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkityksestä kestävän kehityksen toteutumiseen.

Jatkamme nuorten yhteiskunnallisen aktivismin tukemista yhteistyökumppaniemme kanssa ja edistämme nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Vaikutamme siihen, että Suomi edistää ulkopolitiikassaan tasa-arvoa ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

“On tärkeää, että nuoret saavat tietoa kestävästä kehityksestä tavalla, joka kiinnostaa, herättää ajatuksia ja innostaa toimimaan”, sanoo vaikuttamistyön johtajamme Karoliina Tikka.

Tasa-arvo maaliin!

Hillechien Van der Klaauw
Iida Riekko
Kuvat:
Bill Tanaka
Kategoriat

Äitien ja tyttärien vahva side

Nora Sayyad
Kuvat:
Nora Sayyad