Usein kysyttyä: Työmme tyttöjen oikeuksien edistämiseksi

Kolme tansanialaistyttö iloisina kädet ylhäällä koulun pihalla.
Usein kysyttyä: työmme tyttöjen oikeuksien edistämiseksi

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat yleisesti työtämme heikommassa asemassa olevien tyttöjen hyväksi

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Kansainvälinen Plan International keskittyy kehittyvissä maissa asuvien tyttöjen elämän parantamiseen. Tavoitteemme on, että jokainen tyttö saa käydä koulua ja hankkia riittävän toimeentulon, kasvaa turvassa väkivallalta ja syrjinnältä, päättää omasta elämästään ja osallistua yhteisönsä ja yhteiskuntansa päätöksentekoon.

Puramme esteitä tyttöjen koulunkäynnin tieltä ja lisäämme tyttöjen suojelua esimerkiksi väkivallalta ja haitallisilta perinteiltä, kuten lapsiavioliitoilta ja sukuelinten silpomiselta.

Työtämme tyttöjen hyväksi voi tukea esimerkiksi ottamalla tytön kummilapseksi, ryhtymällä tyttösponsoriksi eli säännölliseksi kuukausilahjoittajaksi, tekemällä kertalahjoituksen, toimimalla vapaaehtoisena tai jakamalla tietoa aiheesta sosiaalisessa mediassa ja omissa verkostoissa.

Kansainvälisen Planin tavoite on saada vuoteen 2022 mennessä 100 miljoonaa tyttöä oppimaan, vaikuttamaan yhteisönsä asioihin, päättämään omasta elämästään ja kasvamaan turvassa.

Lue lisää työstämme tyttöjen hyväksi.

Kaikilla lapsilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Tytöillä on kuitenkin sukupuolensa takia poikia heikommat lähtökohdat toteuttaa oikeuksiaan ja mahdollisuuksiaan. Tytöt kärsivät poikia useammin aliravitsemuksesta, huonosta koulutuksesta, lapsiavioliitoista, väkivallasta, lapsikaupasta ja hiv/aidsista. Erityisesti kehittyvissä maissa tytöt kokevat syrjintää ikänsä, sukupuolensa ja köyhyytensä takia. Nuorina naisina he eivät voi useinkaan päättää elämästään, kuten liikkumisestaan, toimeentulostaan ja lastensa määrästä.

Sukupuoleen perustuva syrjintä aiheuttaa köyhyyttä, jota ei voida vähentää ilman, että puututaan sukupuoleen perustuvaan syrjintään. Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää koko yhteisöä ja yhteiskuntaa. Jokainen lisävuosi koulussa kasvattaa tytön elinaikaisia tuloja 10–20 prosenttia. Naiset sijoittavat 90 prosenttia tuloistaan takaisin perheidensä hyväksi, miehet vain 30–40 prosenttia. Tytöt ovat avainasemassa, kun sukupolvelta toiselle periytyvä köyhyys halutaan katkaista.

Parannamme tyttöjen asemaa kaikessa työssämme yli 70 maassa. Huomioimme tyttöjen tilanteen ja erityistarpeet kaikissa ohjelmissamme, esimerkiksi edistäessämme tyttöjen pääsyä varhaiskasvatukseen ja kouluun, tarjotessamme humanitaarista apua, poistaessamme haitallisia perinteitä, kuten silpomista ja lapsiavioliittoja, ja parantaessamme tyttöjen teknologiataitoja ja mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon.

Teemme myös vahvaa vaikuttamistyötä, jotta päättäjät kyläpäälliköistä YK-johtajiin parantavat tyttöjen asemaa ja jotta yhteisöjen asenteet muuttuvat myönteisiksi tyttöjen oikeuksille.

Tyttöjen oikeuksien parantamiseksi tuemme laadukkaasta koulutusta, järjestämme taitoja ja työtilaisuuksia nuorille, tuemme lapsia ja nuoria muutoksen edistäjinä, parannamme seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, edistämme varhaislapsuuden kehitystä sekä suojelemme lapsia ja perheitä väkivallalta.

Haluamme, että tytöt ja pojat voivat toteuttaa itseään tasa-arvoisesti ja tasavertaisina yhteiskunnan jäseninä. Sekä tytöt että pojat kokevat sukupuoleensa perustuvaa syrjintää.

Sukupuoliin liittyy paljon erilaisia odotuksia ja käsityksiä, jotka ovat erilaisia tytöille ja pojille. Jotta maailmassa saavutetaan tasa-arvo, on sukupuoliroolien muututtava. Kun tyttöjen yleisiä ongelmia ovat esimerkiksi lapsiavioliitot, varhaiset raskaudet ja koulutien katkeaminen, pojille asetetaan usein elättäjän vastuu eikä heidän osallistumistaan lastenkasvatukseen tueta.

Monissa maissa poikia kannustetaan riskikäyttäytymiseen. Tämä voi tarkoittaa väkivaltaisen maskuliinisen kulttuurin suosimista tai painostamista liittymään jengeihin. Esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa 15–29-vuotias mies joutuu henkirikoksen uhriksi 28 kertaa naisia todennäköisemmin.

Tyttöjen aseman parantaminen hyödyttää myös poikia. Kun tytöt ja naiset saavat koulutusta ja voivat osallistua täysivaltaisesti työelämään sekä päätöksentekoon, yhteiskunnat vaurastuvat ja voivat tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille. Myös perheiden hyvinvointi lisääntyy. Työskentelemme sen eteen, että tytöt ja pojat saavat itse valita tulevaisuutensa sekä elää terveellisesti ja turvallisesti ilman sukupuolirooleille liitettyjä haitallisia käsityksiä.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ihmiset ovat lapsia. Nuoria ovat 10–24-vuotiaat. Murrosikäisiksi sopimus laskee 10–19-vuotiaat, joista 10–14-vuotiaat ovat varhaismurrosikäisiä ja 15–19-vuotiaat myöhäismurrosikäisiä. Ohjelmatyössämme määrittelemme alle 18-vuotiaat tytöiksi ja 18–24-vuotiaat nuoriksi naisiksi.

Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että kaikkia sukupuolia kohdellaan yhteiskunnassa yhdenvertaisesti. Sukupuolten välisen oikeudenmukaisuuden toteutumisen voivat estää esimerkiksi se, että samapalkkaisuus tai yhdenvertaisuus lain edessä eivät toteudu. Sukupuolten välinen oikeudenmukaisuus johtaa sukupuolten tasa-arvoon.

Sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naiset ja miehet sekä tytöt ja pojat ovat yhteiskunnallisesti samanarvoisia. Se ei tarkoita sitä, että naiset ja miehet ovat samanlaisia vaan sitä, että heidän samanlaisuutensa ja erilaisuutensa tunnistetaan ja arvotetaan tasaveroisiksi. Tyttöjen ja poikien elämää määrittävät toisistaan poikkeavat tarpeet, rajoitukset ja kokemukset.

Naisten ja miesten samanlainen kohtelu ei välttämättä johda sukupuolten tasa-arvoon. Esimerkiksi kaikille lapsille ilmainen peruskoulutus ei ole taannut tytöille ja pojille tasa-arvoista pääsyä kouluun, koska perheet ottavat tytöt poikia herkemmin pois koulusta ja tyttöjen koulutie katkeaa poikia aikaisemmin lapsi- tai pakkoavioliittoon.

Sukupuoliroolit opitaan jo lapsena kotona, koulussa ja muualla yhteisössä. Lapset oppivat, että tyttöt leikkivät nukeilla ja pojat sotilailla. Tyttöjen pitää olla tunteellisia ja hoivaavia, poikien taas rohkeita ja fyysisesti vahvoja. Rooleja vahvistetaan johdonmukaisesti. Tämän takia monet ajattelevat, että roolit perustuvat biologiaan eivätkä ole yhteiskunnassa rakennettuja.

Kun sukupuoliroolit siirtyvät sukupolvelta toiselle, lapset oppivat toimimaan sukupuolelleen tyypillisesti. Tämä estää tyttöjä ja poikia tekemästä itse valintoja elämässään.

Stereotyyppisten sukupuoliroolien mukaan naiset ja tytöt nähdään usein miehiä ja poikia huonompina ja siksi alempiarvoisina. Pojilla ja miehillä on jokaisessa yhteiskunnassa enemmän oikeuksia ja resursseja kuin tytöillä ja naisilla. Tämä mahdollistaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan ja muun syrjinnän.