Usein kysyttyä: Plan ja sukupuolen moninaisuus

Kolme tansanialaistyttö iloisina kädet ylhäällä koulun pihalla.
Usein kysyttyä: Plan ja sukupuolen moninaisuus

Täältä löydät vastaukset kysymyksiin, jotka liittyvät sukupuolen moninaisuuteen

Etkö löytänyt vastausta etsimääsi kysymykseen?

Ymmärrämme, että sukupuoli on moninainen ilmiö, joka ei ole jaettavissa selkeästi kahteen toisistaan erotettavaan sukupuoleen vaan sen ilmenemismuodot ovat moninaisemmat. Meille on tärkeää edistää toiminnallamme ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta ja välttää tarpeetonta jaottelua vain kahteen sukupuoleen. Kaiken tasa-arvoa edistävän työn tulee huomioida sukupuolen moninaisuus.   

Työssämme on silti edelleen aiheellista tuoda sukupuoli näkyville ja esimerkiksi kerätä sukupuoleen perustuvaa tietoa ohjelmiimme osallistuvista ihmisistä, koska haluamme puuttua sukupuolen perusteella tapahtuvaan syrjintään ja epätasa-arvoiseen kohteluun. Kokemus kehitysyhteistyöstä myös osoittaa, että jos suunnitelmia ja seurantatietoa ei eritellä sukupuolen ja iän mukaan, kehityksen hyödyt ajautuvat helposti miehille ja aikuisille, joilla on paremmat lähtökohdat tarttua tilaisuuksiin. 

Vahvistamme työhömme osallistuvien henkilöiden mahdollisuuksia määritellä itse sukupuolensa. Useimmissa toimintamaissamme ja -yhteisöissämme saatavilla oleva tieto kuitenkin rajautuu kahteen sukupuoleen mm. siksi, että tietoisuus sukupuolen moninaisuudesta on rajallinen. Joissain toimintamaissamme aihe on arka ja vaikea. Osassa maista sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta puhuminen on myös laitonta, ja sillä voi olla vakavia seurauksia paikallisille työntekijöillemme. 

Säilyttääksemme toimintamahdollisuutemme tasa-arvon ja lasten oikeuksien edistämiseksi erilaisissa yhteiskunnissa pitäydymme puheessamme yleisellä tasolla kaksijakoisessa sukupuolikäsityksessä. Tämä ei kuitenkaan vähennä sitoutumistamme kaikkien ihmisten oikeuksien edistämiseen. 

Kaikissa yhteiskunnissa ihmisiä jaotellaan sukupuolen perusteella, usein vain kahteen sukupuoleen, ja näihin sukupuoliin liitetään paljon erilaisia käsityksiä ja odotuksia. 

Suurin osa ihmisistä identifioituu tähän niin kutsuttuun binääriseen jaotteluun eli kokee olevansa joko miehiä tai naisia. Sukupuoliin liittyvät odotukset ja roolit ovat usein ahtaita ja rajoittavat ihmisten mahdollisuutta toimia ja elää kuten he haluaisivat, vaikka he identifioituisivat miehiksi tai naisiksi. Ne, jotka eivät istu ennalta määriteltyihin sukupuolirooleihin, voivat kokea syrjintää. 

Ihmisille, jotka eivät identifioidu kahden sukupuolen malliin, tämä jaottelu ja niihin liittyvät roolit ovat vielä syrjivämpiä ja rajoittavampia ja johtavat usein jopa sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan väkivaltaan.  

Planin tavoite on muuttaa gendertransformatiivisen työn avulla sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitäviä rakenteita ja valtasuhteita. Kiinnittämällä huomiota ahtaisiin sukupuolirooleihin ja -stereotypioihin sekä niitä ylläpitäviin normeihin teemme näkyväksi sen, kuinka ahtaat käsitykset sukupuolista haittaavat lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kehitystä ja aiheuttavat syrjintää. Tämä auttaa meitä myös ymmärtämään ja tunnistamaan entistä paremmin sukupuolivähemmistöjen kohtaamaa syrjintää. 

Työ sukupuolistereotypioiden ja haitallisten sosiaalisten normien purkamiseksi hyödyttää kaikkia, miten tahansa ihminen määritteleekään sukupuolensa, ja antaa kaikille tilaa olla oma itsensä.  

Yksi gendertransformatiivisen työmme lähtökohdista on lasten ja nuorten moninaisuuden huomioiminen. Tämä tarkoittaa, että ohjelmia suunnitellessamme ja yhteisöissä työskennellessämme huomioimme ihmisten erilaiset identiteetit sekä taustatekijät, jotka vaikuttavat ihmisten kohtaamaan syrjintään. Erilaiset sukupuoli- ja seksuaali-identiteetit ovat yksi osa tätä kokonaisuutta. 

Planin globaali tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaus korostaa sukupuolen moninaisuuden ymmärtämisen tärkeyttä. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluminen on myös mainittu uusituissa lastensuojeluohjeissamme yhtenä mahdollisena riskitekijänä, joka vaatii erityistä huomiota lastensuojelun näkökulmasta. Planin henkilökunnan ja kumppaneiden gender-koulutuspakettiin kuuluu kokonaisuus sukupuolen moninaisuudesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta (SOGIESC1). 

Viime vuosina järjestömme on vauhdittanut teemaan liittyvää koulutusta eri puolilla maailmaa. Lisäksi Plan International on laatinut ohjelmatyön tueksi ohjeistuksen sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen huomioimiseksi, ja nuorille suunnattuun Champions of Change -ohjelmaan on kehitteillä oma koulutuspaketti samasta aiheesta. Pyrimme myös varmistamaan, että henkilökuntamme ei syrji ketään sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen perusteella.  

Plan tekee myös kohdistettua työtä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kanssa. Viime vuosina olemme toteuttaneet tällaisia hankkeita esimerkiksi Brasiliassa, Kolumbiassa, Beninissä, Thaimaassa ja Filippiineillä. Teemme myös yhteistyötä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa useissa maissa. 

Sukupuolen moninaisuuden huomioiminen organisaatiomme sisällä vahvistuu koko ajan. Samalla parannamme organisaatiomme sisäistä yhdenvertaisuutta. Näin pystymme myös tukemaan entistä paremmin lapsia ja nuoria kasvamaan täysipainoisesti sellaisina ja sellaisiksi kuin he oikeasti ovat.