Testamentsdonation

Vilken är din vilja

Även en liten donation hjälper utvecklingsländernas barn, och i synnerhet flickor, att få bättre liv.

Toimittaja Rauli Virtanen

BERÄTTA DIN VILJA

Med våra donatorers medel stöder vi flickor, som befinner sig i de största svårigheterna i utvecklingsländerna.

Under sommaren 2020 har vi grundat en nödhjälpsfond, genom vilken vi snabbt kan styra medel i undantagsfall. Vi stöder flickors rättigheter långsiktigt, men också i akuta kriser. Om du vill rikta ditt testamentsförordnande till detta arbete, är det nu möjligt.

Testamentsdonationen styrs i sin helhet till vårt arbete till flickornas förmån, eftersom Plan, som ett allmännyttigt samfund, inte betalar någon arvsskatt.

Lue testamenttilahjoituksesta suomeksi

Här är några viktiga uppgifter om arvsordningen i Finland:

  • Arvsordningen kan ändras endast genom ett testamentsförordnande.
  • Utan ett testamente tillfaller en barnlös och ogift persons egendom i sista hand staten.
  • En äkta make/maka ärver sin barnlösa maka/make, men en sambo får inget arv utan testamente.
  • Enligt nuvarande lagstiftning ärver inte kusiner utan testamentsförordnande.

Testamentet skrivs i ett exemplar. Om du donerar en del av ditt arv till Plan, förvarar vi gärna en kopia av testamentet. Vi rekommenderar att originalet förvaras på ett ställe, där det hittas i god tid innan arvsskiftet, t.ex. i ett bankfack eller en dokumentuppbevaring.

Vi håller naturligtvis uppgifterna fullständigt konfidentiella och överlåter dem inte till någon annan. Som testator har du när som helst full rätt att återta eller ändra testamentet.

Ett testamente uppgörs skriftligen i närvaro av två minst 15-åriga vittnens närvaro. Om en jurist gör upp testamentet sköter hen ofta vittnesarrangemangen. Såsom vittne duger inte make/maka, en släkting eller en som gynnas av testamentet.

Vi rekommenderar att en sakkunnigs hjälp anlitas vid uppgörandet av ett testamente. På Hyvä testamentti -sidorna, som är gemensamma för Plan International Finland och över 20 andra organisationer, kan du fråga om saker i anknytning till testamente.

Plan International Finland kan också vara förmånstagare t.ex. i en livförsäkring, placeringsförsäkring eller pensionsförsäkring. Såsom allmännyttigt samfund erlägger Plan inte heller vid försäkringsersättningsfall någon skatt.

Mer information får du av ditt försäkringsbolag eller din bank.

Upprättandet av dokument lyckas på ett säkert och effektivt sätt överallt i Finland. De exceptionella tiderna har ökat författandet av testamenten. Upprättandet av testamenten och andra viktiga dokument lyckas långt per telefon eller elektroniskt, och de kan avfattas på ett säkert sätt, berättar Piia Jeremejeff, Ett Gott Testamente-kampanjens jurist.

Med våra donatorers stöd förbättrar vi flickornas situation i utvecklingsländerna. För tillfället främjar vi i synnerhet sexual- och fortplantningshälsovård i Laos, Mocambique, Etiopien och Uganda. Testamentsdonationen styrs i sin helhet till vårt arbete till flickornas förmån, eftersom Plan, som ett allmännyttigt samfund, inte betalar någon arvsskatt.

Tag kontakt

Hurdan egendom kan man testamentera till Plan? Hur skall donationen till Plan formuleras? Vi hjälper gärna. I frågor angående testamentsärenden och större donationer tag kontakt med Nora Huhta: nora.huhta@plan.fi, tel. 040 753 0250

Tilläggsuppgifter får du vid behov också från juridiska byråer och din bank. Lagparagraferna som berör testamente finns i publikationen Finlands Lag I, ärvdabalkens kapitel 9 – 16.

Läs mera: hyvatestamentti.fi