Työmme osa-alueet | Plan

Parannamme kehitysmaiden lasten elämää pysyvästi

Työmme perusta on usko lapsiin. Tavoitteemme on lapsen oikeuksien toteutuminen Suomessa ja maailmalla. Autamme kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia: tyttöjä, etnisiä vähemmistöjä, vammaisia lapsia ja katulapsia. Työmme on pitkäjänteistä, kestävää ja laadukasta. Keskitymme työssämme kahdeksaan osa-alueeseen, jotka parantavat lasten elämää tehokkaimmin.

 • Koulutus

  Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus on tehokas keino katkaista köyhyyden kierre.

 • Terveys

  Tuhannet lapset kuolevat edelleen kehitysmaissa tauteihin, jotka ovat vältettävissä ja hoidettavissa. 

 • Katastrofityö

  Katastrofeissa lapsia uhkaavat aikuisia useammin esimerkiksi epidemiat, aliravitsemus ja ihmisoikeusloukkaukset. 

 • Lasten osallistuminen

  Jokaisella lapsella on oikeus osallistua elämäänsä koskevaan päätöksentekoon perheissä, kouluissa, yhteisöissä ja valtiollisella tasolla.

 • Lastensuojelu

  Lapseen kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus. Väkivalta uhkaa lapsen elämää, kehitystä, koulutusta ja yhteiskuntaan osallistumista. 

 • Taloudellinen turvallisuus

  Köyhyydessä elävät lapset ovat erittäin alttiita talouden heilahduksille sekä katastrofeille ja kokevat köyhyyden seuraukset ensimmäisinä. 

 • Vesi ja sanitaatio

  Jokaisella lapsella kuuluu olla tarjolla puhdasta juomavettä sekä kelvolliset vessa- ja peseytymistilat. 

 • Seksuaali- ja lisääntymisterveys

  Liian aikainen raskaus ja sukupuolitaudit vaikeuttavat monen nuoren ja lapsen elämää. 

KOULUTUS

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen koulutukseen. Koulutus on tehokas keino katkaista köyhyyden kierre. Se antaa lapsille tietoja ja taitoja sekä parantaa perheiden tuloja. Koulutettu lapsi laittaa todennäköisesti aikuisena omatkin lapsensa kouluun. Parannamme työssämme koulutiloja, opetusmateriaaleja ja opetuksen laatua. Autamme koulutielle myös kaikista heikoimmassa asemassa olevat lapset: tytöt, etnisiin vähemmistöihin kuuluvat lapset ja vammaiset lapset. 
 
 
 

Terveys ja varhaiskasvatus

Tuhannet lapset kuolevat edelleen kehitysmaissa tauteihin, jotka ovat vältettävissä ja hoidettavissa. Työskentelemme erityisesti alle viisivuotiaiden yleisimpien kuolinsyiden ehkäisemiseksi. Näitä ovat muun muassa malaria, ripuli, aliravitsemus ja tuhkarokko. Rokotusohjelmamme ja muu terveystyö, kuten valistus, hygienian parantaminen ja kätilöiden kouluttaminen, auttavat pelastamaan tuhansien lapsien elämän joka vuosi. 
 
 
 

Katastrofityö

Haluamme varmistaa lasten oikeuksien toteutumisen kriisien, katastrofien ja konfliktien aikana. Katastrofeissa lapsia uhkaavat aikuisia useammin esimerkiksi epidemiat, aliravitsemus ja katastrofien aiheuttamat pelot. Toimitamme katastrofialueille hätäapua ja autamme yhteisöjä jälleenrakentamistyössä. 
Katastrofeissa tarjoamme lapsille turvallisia leikki- ja koulutiloja, opetusta ja psykososiaalista tukea. Tehokkainta kehitysyhteistyötä on auttaa yhteisöjä valmistautumaan katastrofeihin jo ennalta. Meille on tärkeää, että lapset osallistuvat katastrofeihin valmistautumiseen esimerkiksi harjoittelemalla säännöllisesti evakuointeja kouluissa. 
 
 
 

Lasten osallistuminen

Jokaisella lapsella on oikeus osallistua elämäänsä koskevaan päätöksentekoon perheissä, kouluissa, yhteisöissä ja valtiollisella tasolla. Kerromme lapsille heidän oikeuksistaan. Annamme lapsille mahdollisuuden vaatia ja toteuttaa heille kuuluvia oikeuksia. Lasten osallistuminen vaikuttaa päätöksien onnistumiseen: aikuisten ratkaisut lapsia koskeviin kysymyksiin eivät aina ole kestäviä. 
 
 
 

Lastensuojelu

Lapseen kohdistuva väkivalta on ihmisoikeusloukkaus. Väkivalta uhkaa lapsen elämää, kehitystä, koulutusta ja yhteiskuntaan osallistumista. Työmme tavoite on taata lapsille turvallinen elinympäristö, jossa hänen oikeuksiaan kunnioitetaan. Lapsia on suojeltava väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Työskentelemme muun muassa lapsikauppaa, kouluväkivaltaa, tyttöjen sukupuolielinten silpomista ja lapsiavioliittoja vastaan. Työskentelemme lastensuojelun eteen niin perheissä, yhteisöissä, kouluissa kuin valtiollisella tasolla. Vaadimme valtioita varmistamaan, että lasten oikeudet ja lastensuojelu toteutuvat kaikilla yhteiskunnan tasoilla. 
 
 
 

Taloudellinen turvallisuus

Köyhyydessä elävät lapset ovat erittäin alttiita talouden heilahduksille ja katastrofeille. Lapset kokevat köyhyyden seuraukset ensimmäisinä. Lapset saattavat joutua esimerkiksi keskeyttämään koulunkäyntinsä ansaitakseen perheilleen rahaa. Tuemme perheitä hoitamaan talouttaan siten, että he voivat elättää ja kouluttaa lapsensa. Autamme yhteisöjen taloudellista kehitystä esimerkiksi ammattikoulutuksella, pienillä lainoilla ja säästöohjelmilla. 
 
 
 

Vesi ja sanitaatio

Jokaisella lapsella kuuluu olla tarjolla puhdasta juomavettä sekä kelvolliset vessa- ja peseytymistilat. Maailmassa kuolee edelleen tuhansia lapsia ripuliin. Kuolemat olisi vältettävissä puhtaan juomaveden ja sanitaation avulla. Koulutamme yhteisöjä huolehtimaan hygieniasta ja autamme niitä rakentamaan koulu- ja yhteisövessoja sekä puhtaan veden jakelupisteitä.

 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Liian aikainen raskaus ja sukupuolitaudit vaikeuttavat monen nuoren ja lapsen elämää. Haluamme, että jokainen lapsi ja nuori tuntee oikeutensa suojella itseään ja seksuaalisuuttaan ja uskaltaa puolustaa näitä oikeuksia. Tavoitteemme on, että tytöt ja pojat voivat tasa-arvoisesti päättää lisääntymiseen liittyvistä asioista. Tarjoamme heille tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Lisäksi tarjoamme hoitoa ja tukea hi-viruksen ja aidsin kanssa eläville.