Työskentelemme tehokkaasti | Plan

Työskentelemme tehokkaasti

Kansainvälinen Plan työskentelee yli 70 maassa. Laajan verkostomme ansiosta olemme usein paikalla jo ennen katastrofia ja pystymme auttamaan nopeasti ja tehokkaasti. Tuemme yhteisöjä myös varautumaan katastrofeihin ennalta, jolloin vahingot jäävät usein pienemmiksi ja toipuminen niistä tapahtuu nopeammin. 

Työskentelemme pitkäjänteisesti

Jatkamme työskentelyä myös sen jälkeen, kun välitön hätä on ohi ja median huomio on kääntynyt toisaalle.  

Monet kriisit pitkittyvät, ja tytöt ja pojat tarvitsevat apuamme vielä pitkään varsinaisen kriisin tai katastrofin jälkeen. Ilmastonmuutos koettelee pahiten kehittyviä maita ja lisää sään ääri-ilmiöitä, jotka aiheuttavat vakavia ja pitkään jatkuvia ongelmia ruokaturvassa.  

Tuemme yhteisöjen sopeutumista ilmastonmuutokseen esimerkiksi tukemalla erilaisten elinkeinojen harjoittamista, lisäämällä tietoa kestävästä viljelystä sekä tukemalla erityisesti tyttöjen koulunkäyntiä. Lue lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksista tyttöjen oikeuksiin

Työskentelemme laadukkaasti

Työtämme ohjaavat muun muassa kansainväliset humanitaarisen avun standardit, jotka määrittelevät vähimmäiskriteerit avustustoiminnalle. Niiden mukaan kriisiin joutuneilla ihmisillä on oikeus saada heidän tilanteeseensa sopivaa ja tarpeellista apua ja avustustyön on oltava tehokasta ja oikein ajoitettua. Humanitaariset toimet eivät saa vaikuttaa kielteisesti yhteisöihin ja yksittäisiin ihmisiin, vaan niiden tulee lisätä yhteisöjen katastrofikestävyyttä ja sopeutumiskykyä. Yhteisöillä on myös oltava mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin.  

Laadun ja vastuullisuuden varmistamiseksi arvoimme jatkuvasti omaa toimintaamme ja raportoimme työmme tulokset rahoittajille, tukijoillemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Kansainvälinen Plan valvoo, että varat käytetään jokaisessa Planin toimintamaassa tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Ulkopuoliset ja riippumattomat tahot seuraavat varainkäyttöämme säännöllisesti.

Pyydämme toiminta-alueidemme yhteisöiltä säännöllisesti palautetta työstämme. Olemme kehittäneet lapsi- ja vammaisystävällisiä palautteenantojärjestelmiä, joiden avulla keräämme arvokasta palautetta hankkeidemme onnistumisesta ja siitä, miten voimme kehittää toimintaamme.  

Palautejärjestelmät toimivat myös yhteisöjen turvana, sillä niiden avulla voimme tunnistaa ja ennaltaehkäistä seksuaalista hyväksikäyttöä ja väärinkäytöksiä. 

Työskentelemme yhdessä muiden järjestöjen kanssa

Äkillisissä katastrofeissa hyvä yhteistyö ja koordinaatio on välttämätöntä. Hyvä koordinaatio merkitsee nopeampaa ja tehokkaampaa avustustyötä.  

Kansainvälistä yhteistyötä humanitaarisissa tilanteissa koordinoivat YK:n humanitaarisen avun koordinointijärjestö OCHA ja YK:n pysyvä yhteistyökomitea (IASC), jossa ovat mukana YK-elimien lisäksi tärkeimmät kansalaisjärjestöt, myös Plan International. Työn tehostamiseksi komiteassa on sovittu järjestöjen kesken vastuualueet ja ryhmät, niin sanotut klusterit. Plan on vahva toimija erityisesti koulutusta ja lastensuojelua koordinoivassa ryhmässä.  

Lisäksi Plan vetää yhdessä Unicefin kanssa lastensuojelua humanitaarisessa työssä koordinoivaa ja kehittävää Alliance for Child Protection in Humanitarian Action -työryhmää. Plan on mukana myös useissa keskeisissä kansainvälisissä työryhmissä, joiden tavoitteena on parantaa hätäapukoulutusohjelmien yhteisesti sovittuja sisältöjä ja laatua.