Ett Gott Testamente | Plan

Testamentera till välgörenhet

Vill du ge en god framtid till de kommande generationerna?

Plan International Finland är tacksam för varje testamente. Ett testamente kan ges av en myndig person. En 15-åring kan göra upp ett testamente över egendom som hon/han själv förtjänat. Redan en liten donation hjälper barnen i utvecklingsländerna till ett bättre liv.

Om du inte har bröstarvingar kan du, om du vill, testamentera hela din egendom. Om det finns en eller flera bröstarvingar bör deras laglott beaktas, och den är minst hälften av egendomen. En änka/änkling har dessutom en särställning. Ifall personen i fråga inte har närmare släktingar än kusiner går kvarlåtenskapen i sin helhet till staten, om det inte finns ett testamente. I annat fall avgör arvingarna arvsordningen.
 
Ett testamente uppgörs skriftligen i närvaro av minst två vittnen, som fyllt 15 år. Vittnena bestyrker testamentet med sin underskrift. Deras yrke och boningsort bör anges. Vittnena behöver inte känna till testamentets innehåll, men de måste veta, att det är fråga om ett testamente. Som vittne duger inte gemål, släkting eller förmånstagare. Testatorns identifieringsuppgifter måste finnas angivna. Till slut antecknas tid och plats för bevittnandet. Testatorn måste egenhändigt underteckna testamentet. Testamentet kan uppgöras i två exemplar, som förvaras på olika platser.

Vi kan för din del uppbevara ett av testamentesexemplaren. Vi behåller uppgifterna helt konfidentiellt och ger dem inte vidare till någon. Som testator har du full rätt att återkalla eller ändra ditt testamente när som helst. För arv betalas normalt skatt, men ett allmännyttigt samfund, såsom Plan International Finland, behöver inte betala arvsskatt.  

Fast ett testamente som dokument är enkelt, rekommenderar sakkunniga, att man använder professionell hjälp vid upprättandet. Plan International Finland har tillsammans med tjugotre andra organisationer, som verkar inom Ansvarsfulla Donatorer r.f. öppnat en gemensam web-sida Ett Gott Testamente, där man bl.a. kan ställa frågor till en jurist angående testamente.

Tilläggsuppgifter

  • Ett Gott Testamente- sidorna på nätet www.hyvatestamentti.fi
  • Du kan också ta kontakt med Plans produktchef Raisaleena Tokkola (09) 6869 800, e-post: raisaleena.tokkola@plan.fi. Dessutom kan advokatbyråer och din bank ge dig tilläggsuppgifter.
  • De lagparagrafer, som berör testamenten finns i boken Finlands Lag I, ärvdabalkens kapitel 9-16